Förslag till ändring av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:3)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg tillstyrker att föreskriften ändras för att möjliggöra elektroniska ansökningar om ändrade lånevillkor och sammanläggning av lån för att modernisera och förenkla för låntagare.

Digg tycker att det är otydligt hur CSN beaktar EU:s förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS-förordningen). Det är i konsekvensbeskrivningen (avsnitt 4.1) oklart hur CSN hanterat kravet på ömsesidigt erkännande i artikel 6 i eIDAS-förordningen och kravet i 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering på att nättjänster som omfattas av artikel 6 i eIDAS-förordningen ska anslutas till den svenska eIDAS-noden. Detta är relevant vid bedömningen om förslaget är förenligt med EU-rätten (avsnitt 8).

Digg är vidare positiv till att CSN arbetar för att inte enbart godkänna att ansökan ska skrivas under med Bank-ID och Mobilt Bank-ID, utan att även andra e-legitimationer som är godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation ska kunna användas.

Digg tycker att det är ett bra förslag att inte låsa fast specifika tekniska lösningar i föreskriften utan att istället informera via myndighetens webbplats.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också juristen Philip Levin och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransledaren Viktoria Hagelstedt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: