Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning och generella synpunkter

Digg välkomnar att åtgärder vidtas för att säkerställa att folkbokföringen håller en hög kvalitet och motsvarar de folkbokfördas faktiska bosättningsförhållanden samt hindrar att felaktiga folkbokföringsuppgifter utnyttjas i t ex brottsliga upplägg och tillstyrker således förslagen i utredningen beträffande denna del.

Digg delar utredningens slutsatser angående behovet av ett nummer i tre olika nivåer för icke folkbokförda och tillstyrker förslaget om införande av en ny identitetsbeteckning.

Digg tillstyrker att asylsökande ska tilldelas samordningsnummer.

Detaljerade synpunkter

7.4.5 En sammanhållen identitetsförvaltning

Digg delar utredningens bedömning om att en statlig utredning bör tillsättas för att utreda frågan om en sammanhållen identitetsförvaltning i Sverige. Digg emotser då även att frågan om ett nytt slumptalsgenererat personidentitetsbegrepp för alla folkbokförda, samt eventuellt även för de med identitetsnummer och samordningsnummer, utreds då ett sådant inte skulle innehålla direkt utläsbar information om innehavaren, vilket är ett problem för den personliga integriteten i dagsläget, samt lösa problemet med att de befintliga nummerserierna tar slut vilket i sin tur leder till att en del individer tilldelas uppgifter som inte motsvarar de faktiska förhållandena.

7.5.3 Användning av biometriska uppgifter i folkbokförings-verksamheten

Digg delar utredningens bild av att kontroll av biometriska uppgifteratt får anses utgöra ett betydande intrång i den personliga identiteten varför kontroll i första hand bör göras mot de handlingar som den sökande presenterar. Digg anser dock, att det i syfte att minska risken för att en individ samtidigt tilldelas flera olika identiteter i Sverige, bör införas möjlighet att göra registerkontroller om särskilda skäl talar för det.

16.10.2 Migrationsverket ska begära samordningsnummer för asylsökande

Digg tillstyrker förslaget att asylsökande ska tilldelas samordningsnummer, men anser att biometriska uppgifter bör knytas till samordningsnumret. Då denna grupp vanligen inte har en fastställd identitet, är detta av avgörande betydelse för att kunna utfärda digitala identiteter till individerna i gruppen. Det finns dessutom ett stort värde i att säkerställa att den person som Migrationsverket utreder inte kan förekomma med två olika identitetsbegrepp.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har även juristen Adam Panzer deltagit. Föredragande har varit uppdragsledaren Eva Sartorius.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: