Ett nytt regelverk för bygglov

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inga invändningar mot utredningens förslag.

  • Digg delar utredningens bedömning om att ytterligare definitioner av begrepp är nödvändigt för att underlätta för digitaliseringen och för automatiserat beslutsfattande.

7 Överväganden och förslag

7.4 Nya och ändrade legaldefinitioner

Digg vill särskilt påpeka att myndigheten instämmer i utredningens bedömning om att definitioner av begrepp underlättar för digitalisering och för automatiserat beslutsfattande. Digg ser därför positivt på att utredningen föreslår legaldefinitioner för vissa begrepp. Legaldefinitioner är emellertid inte det enda sättet att standardisera begrepp. Digg vill därför påpeka att behov av definitioner kan tillgodoses även genom termlistor, ramverk och vägledningar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har informationsarkitekten Mattias Ekhem och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: