Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Synpunkter

Digg anser att digitaliseringens möjligheter ska nyttjas så långt det är möjligt. Föreslagen ändring som ger möjlighet att använda elektronisk underskrift av en myndighets årsredovisning anser Digg därav är positivt. Förslaget främjar den digitala hanteringen och möter framtida behov.

När det gäller förslaget kring S-koder har Digg ingen synpunkt. Digg vill dock framföra att det i dagsläget är svårt att följa myndigheters kostnader kopplade till it och digitalisering. Det vore därför lämpligt att genomföra ett arbete med att se över vilka olika verksamhetskostnader kopplade till digitalisering som är viktiga att följa över tid. Åtgärder bör därefter vidtas för att göra det enkelt för myndigheterna att sammanställa och rapportera in dessa uppgifter, förslagsvis genom förändringar i baskontoplanen eller genom att utöka s-koderna, vilket Digg tidigare föreslagit.

I övrigt har Digg inget att invända mot övriga förslag om nya föreskrifter och allmänna råd.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, ekonomichef Maria Fanqvist och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit ekonom Veronica Renholm.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: