Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker förslagen i sin helhet.

  • Digg instämmer i utredningens bedömning att redan etablerade digitala strukturer och tjänster bör nyttjas i arbetet med en snabbare lagföring.
  • Digg ställer sig positiv till den föreslagna regelutvecklingen då det innebär ökad möjlighet för myndigheter att begagna sig av komponenter i den förvaltningsgemensamma infrastrukturen, i syfte att skapa effektiv och säker kommunikation med enskilda.

Synpunkt

4.4.3 Handlingar ska vid förenklad delgivning kunna skickas på elektronisk väg med en allmän infrastruktur för säkra elektroniska meddelanden (Mina meddelanden)

Digg vill uppmärksamma att utredningen felaktigt har beskrivit att det i aviseringarna som man får via e-post eller sms inte visas någon information om meddelandets innehåll eller vem som är avsändande myndighet. I de aviseringarna som kommer via e-post och sms visas i dagsläget vem som är avsändande myndighet, dock visas till ingen del meddelandets innehåll.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Louise Wikström.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: