Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg tillstyrker förslagen i promemorian, och ser positivt på att det införs en möjlighet att kräva personlig inställelse vid registrering av aktiebolag och filialer i fall då misstanke om brott eller andra oegentligheter föreligger.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Adam Panzer. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Linn Kempe och IT-specialisten Sven-Erik Ceedigh deltagit.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: