Använd det som fungerar (SOU 2021:26)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag.

Digg vill särskilt betona vikten av att utredningens förslag att producenten av småelektronik som lagrar personlig information ska ansvara för att användarna får information kring hur denna kan raderas genomförs.

Generella synpunkter

Digg lämnar nedanstående generella synpunkter.

Digg delar utredarens uppfattning att småelektronik som datorer, surfplattor och mobiltelefoner har en helt avgörande betydelse för samhällets digitalisering. Det är därför centralt att skapa modeller får återbruk och återvinning som resulterar i minskad miljöpåverkan av småelektronik.

Utredningens förslag att den som driver insamlingssystem med tillstånd ska se till att insamlingen sker på ett sådant sätt att förberedelse för återanvändning möjliggörs stödjs av Digg.

Digg vill särskilt betona vikten av att utredningens förslag att en producent av småelektronik ska se till att användare av elutrustning får information om hur elutrustning som har lokalt lagrad personlig information kan fabriksåterställas och hur lokalt lagrad personlig information kan raderas genomförs.

Digg ställer sig bakom utredarens förslag att inte införa pantsystem för småelektronik. Om ett digitalt pantsystem införs anser Digg att det är viktigt att pantsystemet harmoniserar med den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur för informationsutbyte som etableras utifrån regeringens uppdrag I2019/03306/DF.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, leveransledaren Viktoria Hagelstedt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit strategen Daniel Antonsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: