En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker betänkandet gällande automatiserat beslutsfattande.

Digg har med beaktande av myndighetens uppdrag och verksamhetsområde inga synpunkter avseende betänkandet i övrigt.

Generella synpunkter

Digg anser att betänkandets förslag gällande automatiserat beslutsfattande stämmer väl överens med det digitala främjandearbete som myndigheten bedriver inom den offentliga förvaltningen och välkomnar förslaget om en samstämmig reglering för den kommunala sektorn i förhållande till den statliga.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Johan Ström.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: