Viss kompletterande nationell reglering för utfärdande av digitala covid-bevis

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg tillstyrker förslagen i promemorian, men vill framföra följande synpunkter:

  • Promemorian anger ”covid-bevis” som gemensam benämning på bevisformerna. I utvecklingen av tjänsten och de tre bevistyperna för vaccination- vaccinationsbevis, negativa testresultat – testbevis, och positivt testresultat – tillfrisknandebevis, används den gemensamma benämningen ”covidbevis” utan bindestreck. Då kampanj och information inklusive support till tjänsten bygger på det senare begreppet kan det vara ett värde att ensa begreppet i en förordning.
  • I kapitel 4.3, tredje stycket, finns en formulering om att vårdgivare kan komma att behöva korrigera uppgifter som saknas eller är felaktiga i NVR. Ett tillägg bör göras avseende Folkhälsomyndighetens möjligheter att korrigera uppgifter om det är fel eller brister som uppstått inom dess ansvarsområde.
  • I kapitel 4.5 Allmänna handlingar och gallring görs bedömningen att de från kunder inkomna handlingarna och bevisen ska bedömas som allmänna handlingar och att uppgifterna och handlingarna bör arkiveras samt att ingen gallringsbestämmelse införs i förordningen. Enligt EU-förordningen bör så lite som möjligt ifråga om behandlingen av personuppgifter i dessa ärenden sparas. Inom ramen för utvecklingen av tjänsten så har vi identifierat behovet av omedelbar gallring eftersom inkomna uppgifter saknar påtagligt informationsvärde för mer långsiktiga ändamål. Bevisen är dessutom inte något som önskas lagras då de inte heller har något värde i ett längre perspektiv och då de t o m kan bli helt utan giltighet om ett nytt bevis begärs ut. Digg anser därför att det bör finnas en gallringsbestämmelse i förordningen.
  • I kapitel 8.4 Konsekvenser för Myndigheten för digital förvaltning bör ”, med tonvikt på perioden fram till den 1 juli 2021.” strykas då belastningen på myndigheten kommer att sträcka sig en längre period, förmodligen hela 2021. Det beror på att den tekniska lösningen med hela dess infrastruktur i mångt och mycket utvecklats av Digg och då fortsatt utveckling och förvaltning under året 2021 kommer att ligga kvar på myndigheten i enlighet med det regeringsuppdrag Digg har att vara projektledare och ta fram en digital infrastruktur samt utifrån överenskommelse med E-hälsomyndigheten.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransområdeschef Mats Snäll.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: