Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg välkomnar att man öppnar upp för en effektivare digital informationsförsörjning mellan vårdgivare och socialtjänsten och har inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i rapporten men vill framföra följande:

  • Alltför detaljerade bestämmelser kan motverka en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning.
  • De problem som myndigheterna beskriver kring att befintliga registerförfattningar begränsar deras verksamhetsutveckling måste beaktas när nya registerförfattningar tas fram.
  • Det är olyckligt att utredningen inte lämnat förslag som underlättar för det förvaltningsgemensamma informationsutbytet. Problemet är generellt och kommer att behöva lösas oavsett sektor eller område.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, verksamhetsarkitekt Joakim Jenhagen och jurist Johan Ström deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekten Mattias Ekhem.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: