Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. SFB

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg har inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i hemställan, utan anser att det som föreslås i hög utsträckning är i linje med vad Digg förespråkar för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig digitalisering av offentlig sektor.

Diggs generella uppfattning är att nationella bestämmelser om personuppgiftsbehandling ska övervägas noga så att de inte i onödan hindra eller hämma den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Alltför detaljerade bestämmelser kan motverka en effektiv och ändamålsenlig offentlig förvaltning. Många myndigheter upplever att befintliga registerförfattningar är svåröverskådliga, komplexa, fragmenterande och onödigt detaljerade och att detta begränsar myndigheterna i deras verksamhetsutveckling. Flertalet myndigheter har också framfört att det finns behov av en samlad översyn av befintliga registerförfattningar i syfte att anpassa regleringen och på så sätt möjliggöra en ökad digitalisering. Digg anser att det är viktigt att den kritik som myndigheterna riktar mot registerförfattningarna som hindrande eller hämmande för deras verksamhetsutveckling beaktas när nya registerförfattningar tas fram eller gamla revideras.

Försäkringskassans och Pensionsverkets hemställan visar på ett tydligt sätt problematiken som kan uppstå med bestämmelser som är för detaljerade ställt mot de krav och behov myndigheterna har av att nyttja digitaliseringens möjligheter. För att kunna tillgodose medborgarens behov och leva upp till förväntningarna på en ökad digitalisering inom den offentliga förvaltningen är det nödvändigt att anpassa registerförfattningarna och inte bygga vidare på ett föråldrat regelverk. Mot den bakgrunden anser Digg att de förslag som läggs fram i hemställan bör genomföras.

Specifika synpunkter

Kapitel 6.6. Elektroniskt utlämnande

Beskrivningen i avsnitt 6.6.5 om de begränsningar som ett alltför detaljerat regelverk har lett till i myndigheternas möjligheter att utföra sin verksamhet på ett effektivt sätt visar på ett tydligt sätt problematiken som lyfts fram under kapitlet med generella synpunkter. Såsom utredningen lyfter fram har det i andra sammanhang bedömts att det inte finns skäl att skilja på om informationsutbyte sker elektroniskt eller via papper mellan myndigheter (se hemställan s. 62, fotnot 52).

Digg instämmer vidare i utredningens mål att skapa en teknikneutral och flexibel lag på området samt att skyddet för den personliga integriteten kan upprätthållas genom att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid elektroniskt informationsutbyte.

Kapitel 7.7. Ändamål för behandling av personuppgifter

Digg instämmer i utredningens bedömning att en bredare ändamålsbestämmelse bör införas. En bredare ändamålsbestämmelse möjliggör en mer teknikneutral och flexibel tillämpning som bättre möter den digitala utvecklingen av myndigheternas verksamheter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Petra Kanon.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: