Utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot eller ytterligare att tillföra vad avser innehåll eller utformning av utkast till rapport.

Digitalt tillgängliggörande

Digg anser det är positivt att det i rapporten uppmärksammas behov av att digitalt tillgängliggöra information och att det ökar kraven på digital samverkan och samordning mellan myndigheter. Digg vill här särskilt peka på vikten av, vilket lyfts i rapporten, etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, och ett nationellt ramverk för grunddata samt att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller krav på tillgänglighet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit titel Leveransledare Monica Grahn.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: