Promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker att det införs en förordning om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.

Generella synpunkter

Digg anser att förstärkta resurser i form av tillfälligt statsbidrag, för att öka kommuners förmåga att omhänderta samhällsservice och välfärd är av betydelse. Särskilt ställt mot den samhällsutveckling som önskas och de möjligheter som digitalisering ger. Där kommuner kan stärka sin strategiska utvecklingskapacitet, vilket ger en långsiktig förmåga att fullgöra sitt uppdrag och möta samhällsutvecklingen.

Kommuner har begränsat utrymme för att frigöra resurser för att digitalisera. Genom att göra strategiska satsningar mot digitalisering står en kommun bättre rustad för framtiden. På så sätt främjas kommuners möjligheter att ta tillvara sektors- och förvaltnings-gemensamma initiativ inom digitalisering.

Att digitalisera är nödvändigt för att möta samhällets omställning och kostar pengar för att kunna genomföras. Nyttan uppstår nödvändigtvis inte som effektiviseringar av den egna verksamheten, digitaliseringen skapar dock nytta för medborgare och samhälle. Digitalisering leder därför inte nödvändigtvis till en ekonomi i balans men leder till en positiv samhällsutveckling.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också strateg Daniel Antonsson, samordnare Monica Ljungmark-Åfeldt och jurist Johan Ström deltagit. Föredragande har varit verksamhetsarkitekt Joakim Jenhagen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: