Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker att det är av största vikt att överprövning av offentliga upphandlingar blir effektivare. Att överprövningar ska ske skyndsamt ser Digg som ett mycket relevant förslag.

Digg tillstyrker förslaget avseende preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten som medför att rätten att åberopa nya omständigheter efter en viss tidpunkt upphör.

Digg anser dock att exakta tidsgränser för vad som avses som skyndsamt gällande överprövningar skulle bidra till att upphandlande myndigheter ges klarhet i vad de kan förvänta sig avseende handläggningstider inom förvaltnings- eller kammarrätten. Digg anser vidare att handläggningen i förvaltningsrätt och kammarrätten redan idag sker skyndsamt.

Digg är vidare positiv till förslaget med preklusionsfrister då detta skulle innebära att åberopande av nytt processmaterial under domstolsförfarandet som försenar avgörandet av målet inte godtas och detta skulle i sin tur bidra till skyndsam handläggning av ärendet.

Digg har inget att invända mot att efterannonsera icke direktivstyrda upphandlingar över 100 000 kr men ser en viss ökad administration men samtidigt mer öppenhet mot marknaden.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också upphandlare Melinda Andersson och Cathrine Dahlén samt juristen Petra Kanon deltagit. Föredragande har varit upphandlare Cathrine Dahlén.

Dnr: 2020-2073

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: