Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg är generellt positiv till initiativ som stärker arbetet för att nå de nationella miljömålen samt bidra till genomförandet av miljödimensionen i FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Digg har inget att invända mot att myndigheten omfattas av miljöledningsförordningen 24 och 33 §§. Dock anser Digg det vara önskvärt att det blir aktuellt tidigast om några år.

Digitalisering och Agenda 2030

Digg anser att om offentlig förvaltning använder digitaliseringens möjligheter mer än vad som är fallet i dagsläget, kommer det få en positiv påverkan på uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Genom regeringsuppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte har Digg i uppdrag att upprätta ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten har även bland annat till uppgift att främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Det är några exempel på områden och insatser som leder till ökade förutsättningar för digitalt informationsinhämtande, återanvändning av data och information såväl som ökad digital service från offentlig förvaltning till samhället i övrigt, vilket även kommer påverka allt från traditionellt nyttjande av papper och posthantering till behov av fysiska möten.

4.1.3

Digg anser att det är ett bra förslag att, om Trafikverket tilldelas ett uppdrag avseende digitala möten, att Digg involveras.

4.2.1

Digg har sedan myndigheten startade för drygt två år sedan drivit samt deltagit i ett stort antal regeringsuppdrag med fokus att, genom ökad förvaltningsgemensam digitalisering göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Myndigheten har sedan start fokuserat på ett kostnadseffektivt som miljöeffektivt arbetssätt. Digg har inget att invända mot att myndigheten i ett senare skede kan komma att omfattas av miljöledningsförordningen 24 och 33 §§ men då myndigheten är relativt nyetablerad kvarstår fortfarande viss uppbyggnad som är resurskrävande. De närmaste åren anser Digg därför att myndigheten istället bör fokusera på insatser utifrån sin expertkompetens som kommer bidra till en högre grad av positiv påverkan på miljöarbetet inom den offentliga förvaltningen. Det med anledning av att dessa insatser kommer få en positiv effekt på långt fler aktörer än endast inom myndighetens interna arbete. Digg har även framfört detta ställningstagande vid möte med representanter från utredningen i juni 2020.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, Leveransområdeschef Chanett Edlund och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit Leveransledare Monica Grahn.

Dnr: 2020-1861

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: