Promemoria - auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg ser att det är viktigt att auktorisationssystem kommer på plats, med tillhörande ersättningsmodell för leverantörer inom digital post och e-legitimation.

Digg ställer sig överlag positiv till och tillstyrker förslaget som presenteras i promemorian, men framhåller följande:

  • Digg håller med om förslaget att det är Digg som bör vara den myndighet som utreder frågan om den statliga brevlådan.
  • Digg delar bedömningen att det framstår som mest lämpligt att ersättningsmodellen samt den nivå som fastställs beskrivs i detalj i de krav och villkor som ska gälla för auktorisationssystemet.
  • Digg ställer sig positiv till förslaget där tidigare ombudsmodell för avtalshanteringen ersätts med en modell där tillhandahållande myndighet i eget namn tecknar avtal med leverantörerna.
  • Digg föreslår ett tillägg i 4 § i föreslagen lydelse där tillhandahållande myndighet ges möjlighet att efter prövning ansluta aktörer som utför uppgift av allmänt intresse på samma villkor som en offentlig aktör ansluts till auktorisationssystemet.
  • Digg håller med om att avgiftsnivån bör beräknas enligt principen om full kostnadstäckning.
  • Digg delar promemorians bedömning att möjlighet att meddela tidsbegränsade undantag från kravet på statliga myndigheters anslutning ska meddelas med stor restriktivitet.

Synpunkter

5 Lagen ska reglera auktorisationssystem i fråga om tjänster för digital post

5.2 Lagen ska reglera auktorisationssystem i fråga om tjänster för digital post

Digg håller med om förslaget att det är Digg som bör vara den myndighet som utreder frågan om den statliga brevlådan. Digg kommer att genomföra en utredning av den statliga brevlådan som tar hänsyn till konsekvenser för marknaden och risker för konkurrenssnedvridning och konkurrenshämmande effekter. Digg kan komma att behöva organisera sig så att jävssituation inte uppstår vid beslut om godkännande och övrig hantering.

Digg delar bedömningen att det framstår som mest lämpligt att ersättningsmodellen samt den nivå som fastställs beskrivs i detalj i de krav och villkor som ska gälla för auktorisationssystemet.

6 En myndighet ska tillhandahålla auktorisationssystem

Digg ställer sig positiv till förslaget där tidigare ombudsmodell för avtalshanteringen ersätts med en modell där tillhandahållande myndighet i eget namn tecknar avtal med leverantörerna inom digital post respektive elektronisk identifiering. Det är en enklare och mer ändamålsenlig modell som möjliggör en sammanhållen infrastruktur för elektronisk identifiering och digital post där Digg får behörighet att bestämma vilka krav och villkor som ska gälla i systemet.

8 Offentliga aktörer får använda tjänsterna i auktorisationssystemet

Föreslagen definitionen av offentliga aktörer i 4 § riskerar att utesluta vissa aktörer som kan vara önskvärda att kunna ansluta till auktorisationssystemet. Detta avser aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse men som inte är offentligt finansierade, exempelvis apotek och a-kassa. Det finns inget hinder mot att utvidga kretsen av aktörer som ges möjlighet att ansluta till auktorisationssystemet mot bakgrund av definitionen av offentlig aktör som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digg föreslår ett tillägg i 4 § i föreslagen lydelse där tillhandahållande myndighet ges möjlighet att efter prövning ansluta aktörer som utför uppgift av allmänt intresse på samma villkor som en offentlig aktör ansluts till auktorisationssystemet. Promemorian pekar ut att inkluderandet av kommersiella aktörer kan leda till en betydligt ökad administration för Digg samt få svåröverblickade konsekvenser. Vilka dessa konsekvenser är definieras inte närmare. Digg vill framhålla att det kan antas vara relativt få aktörer som omfattas av myndighetens föreslagna ändring om att inkludera aktörer med uppgifter av allmänt intresse, varvid administration och kostnaden för att ansluta även dessa aktörer torde vara närmast obetydlig.

11 Avgifter

Tillhandahållande myndighet bör få meddela föreskrifter om skyldighet för offentliga aktörer att betala avgift för användningen av tjänster inom auktorisationssystemet. Digg håller med om att avgiftsnivån bör beräknas enligt principen om full kostnadstäckning.

16 Krav på användning av tjänster för elektronisk identifiering inom auktorisationssystem

Digg delar promemorians bedömning att möjlighet att meddela tidsbegränsade undantag från kravet på statliga myndigheters anslutning ska meddelas med stor restriktivitet.

Digg kommer att ställa krav på att aktörer som ansluts till auktorisationssystemet ska ha förutsättningar att ansluta samtliga godkända leverantörer, såväl för e-legitimation som för digital post. Det är i enlighet med lagens syfte att enskilda ska ha rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsterna för deras räkning (2 § p. 2 i förslagen lydelse). Kraven att ansluta samtliga godkända leverantörer kan bli betungande i genomförande och kan få ekonomiska konsekvenser för anslutande offentliga aktörer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I handläggningen har jurist Adam Panzer, verksamhetsutvecklare Håkan Johansson och strateg Roger Fagerud, leveransledare Anna Ågren och leveransledare Lotta Hämäläinen deltagit. I den slutliga handläggningen har leveransområdeschef Annika Bränström och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Louise Wikström.

Dnr: 2020-2013

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: