EU:s cybersäkerhetsakt-kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker förslagen i betänkandet.

Digg instämmer i utredningens bedömning kring det ökade behovet av cybersäkerhet och stödjer samtliga förslag i betänkandet. Vidare är Digg gärna delaktigt i arbetet med att ta fram av en nationell strategi eftersom Digg ser att cybersäkerhet och totalförsvar är viktiga frågor utifrån ett förvaltningsgemensamt perspektiv. Frågor inom dessa områden har bland annat aktualiserats inom ramen för det pågående arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Dnr: 2020–1737

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: