Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker att i vissa sammanhang särskilja begrepp som beskriver e-legitimationer som är anskaffade av privatpersoner från e-legitimationer som är anskaffade av arbetsgivare för medarbetares räkning. Allmänt bör dock begreppet ”e-legitimation” räcka för att beskriva den elektroniska identitetshandling som en individ identifierar sig med hjälp av.

  1. Digg avstyrker begreppet ”e-tjänstelegitimation” och anser att uttrycken ”e-legitimation för medarbetare” alternativt ”e-legitimation i tjänsten” är att föredra. Motivet är att prefixet ”e-tjänster” i ”e-tjänstelegitimation” kan uppfattas som ”e-tjänster”. Missförstånd kan därmed uppstå, särskilt i dagligt tal. Digg använder därför inte begreppet ”e-tjänstelegitimation”.
  2. Digg instämmer i uttrycket ”personlig e-legitimation” men anser att beskrivningen ska vara ”e-legitimation som är anskaffad av en privatperson”. Motiven är: 1) personnummer kan förekomma även i samband med e-legitimation för medarbetare och 2) det finns fler personidentitetsbegrepp än personnummer som beskriver privatpersoner, exempelvis styrkta samordningsnummer och utländska personidentitetsbegrepp.
  3. Digg avstyrker förslaget om att införa begreppet ”organisationslegitimation”. En organisation anskaffar Certifikat används vid identifiering av en organisation eller en server i samband med säkert informationsutbyte.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, leveransledare Lotta Hämäläinen och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit experten Eva Sartorius.

Dnr: 2020-1860

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: