Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg har inga synpunkter på förslaget, men framhåller följande:

  • Digg instämmer i utredningens bedömning att förändringen medför viss effektivisering för statliga myndigheter och Riksarkivet.
  • Digg tycker att det är ett bra förslag att gallring av pappershandlingar efter skanning omfattar kontroll av formkrav samt att handlingars innehåll och autencitet säkerställs innan en myndighet genomför gallring.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också arkivkonsult Elin Bogstad och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Louise Wikström.

Dnr: 2020-1525

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: