En ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella kommentarer

Digg är positiv till initiativ med syfte att begränsa felaktiga utbetalningar eftersom det är en viktig förutsättning för att kunna bibehålla välfärden. Digg är även positiv till de resonemang som förs som visar på vikten av tillgängligt och tillförlitligt data.

Digg vill dock poängtera vikten av att i en framtida utformning av processer, rutiner såväl som en eventuell etablering av ny myndighet, bör digitaliseringens möjligheteter nyttjas fyllt ut. Det bör beaktas de strukturer och den infrastruktur som Digg har i uppdrag att upprätta, bland annat genom regeringsuppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, att upprätta ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen och att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens (AI).

Digg ställer sig tveksam till delar av det resonemang som förs gällande föreslaget avseende myndighetens lokalisering nära Stockholm. Dagens digitala lösningar möjliggör nya arbetssätt som bland annat innebär att den fysiska lokaliseringen blir allt mindre relevant.

Slutligen vill Digg, med i grund i egen erfarenhet av en nyligen etablerade statlig myndighet, framföra vikten av förståelse för att det är ett mycket omfattande arbete att etablera och bygga upp en statlig myndighet.

I övrigt har Digg inga kommentarer att lämna.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också leveransledare Monica Grahn deltagit, föredragande.

Dnr: 2020-1119

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: