Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik (SOU 2020:25)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag. Digg vill särskilt betona vikten av att den digitala infrastruktur som skapas för mobilitet harmonierar med den förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur för informationsutbyte som etableras på uppdrag av regeringen. (dnr I2019/03306/DF).

Generella synpunkter

Digg lämnar nedanstående generella synpunkter på följande delar av betänkandet.

8.1 Ett nationellt biljettsystem inrättas för all kollektivtrafik i hela landet.

Digg tillstyrker förslaget att en gemensam digital infrastruktur för all kollektivtrafik som stödjer ett nationellt biljettsystem som baseras inrättas. Att denna baseras på öppna API:er är framåtsyftande. Digg vill påpeka att det är viktigt att infrastrukturen för kollektivtrafiken harmonierar med den digitala infrastruktur för informationsutbyte som etableras inom ramen för regeringsuppdraget ”att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte” (dnr I2019/03306/DF).

Inom ramen för infrastrukturuppdraget har en gemensam hantering av API-er identifierats som ett prioriterat byggblock. Etablering av byggblocket pågår och sker i nära samverkan med regeringsuppdragen ”öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens” (dnr I2019/01416/DF) och ”etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga sektorn” (dnr I2019/03307/DF) genom en etablering av Sveriges dataportal Länk till annan webbplats..

Digg ser det som viktigt att de öppna APIer som skapas för att etablera den digitala infrastrukturen för kollektivtrafiken följer de regelverk som skapas för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.

8.5.1 Myndighetsansvar för digital infrastruktur för mobilitet

Digg instämmer i utredningens bedömning att det nationella biljettsystemet i huvudsak är en digital infrastruktur.

Digg uppdrag är den offentliga sektorn. Det är värt att notera att Digg av regeringen getts ett uppdrag att analysera förutsättningarna för kommuner, regioner och även privata utförare att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte i syfte att stärka välfärdens digitalisering. (dnr I2020/02241/DF). Analysen görs i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Digg anser att digitaliseringen av specifika verksamhetsområden ska hanteras av de aktörer som ansvarar för densamma men att det behövs en förvaltningsgemensam samordning som Digg ansvarar för och behov av samordning inom verksamhetsområden. Det finns initiativ kring detta inom exempelvis eHälsa och Geodata. Det är rimligt att detsamma gäller även för förflyttning, mobilitet.

Digg delar utredarens bedömning att det finns behov av att utreda vilken statlig organisation som bör ansvara för den digital infrastruktur inom mobilitet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också leveransledare Viktoria Hagelstedt och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit strateg Daniel Antonsson.

Dnr: 2020-1136

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: