Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot de förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd som ESV tagit fram gällande:

  • Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
  • Anslagsförordningen (2011:223)
  • Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring
  • Statliga inrapporteringskoder (S-koder)

Digg instämmer i de bedömningar som ESV gjort att konsekvenserna av ändringarna inte bedöms vara stora i praktiken utan tydliggör vad som gäller.

Digg välkomnar tydliggörandet av att informationen i de elektroniska handlingarna, såsom årsredovisning och budgetunderlag, är sökbara och att vi ser framför oss en utveckling av de elektroniska formaten.

Digg tycker att det är ett bra förslag att delar av de föreskrifter och allmänna råd som idag finns till 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte överförs till 21 f § förordningen (2000:6060) om myndigheters bokföring (FBF) då det idag är Digg som har rätten att utfärda föreskrifter till 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Då hanteringen av fakturor enligt 21 f § FBF och hanteringen av elektroniska beställningar med mera enligt 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte i praktiken inte har en tydlig gräns så tillstyrker Digg att det införs hänvisningar till annat regelverk. Detta utifrån att en myndighet i arbetet med sin fakturahantering behöver beakta föreskrifterna och de allmänna råden till båda bestämmelserna samlat. ESV och Digg har samverkat om hur de gällande reglerna bör delas upp.

När det gäller de statliga inrapporteringskoderna (S-koder) så ser Digg en möjlighet att en ytterligare en anpassning skulle kunna underlätta att följa it-kostnader i staten. ESV har tidigare haft i uppdrag att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt ramverk för uppföljning av it-kostnader. I myndighetens avrapportering av uppdraget konstaterar ESV att användningen av ett gemensamt ramverk för it-kostnader kan komma att kräva en anpassning av den baskontoplan som de flesta myndigheter utgår ifrån för sin ekonomiska redovisning. ESV noterade även att en eventuell anpassning av de så kallade s-koder som används för inrapportering till statsredovisningen kan behöva utökas för att fungera ihop med ett gemensamt ramverk. En sådan anpassning skulle innebära stora fördelar för möjligheterna att följa it-kostnader i staten. Det skulle innebära bättre jämförbarhet, högre datakvalitet och även minskad administration då myndigheterna inte skulle behöva rapportera in dessa uppgifter i särskild ordning till Digg, utan vi skulle då kunna hämta uppgifterna vi behöver direkt från Hermes.

I Diggs rapport Myndigheters digitala mognad och it-kostnader (diarienr 2019–469) framhåller Digg att det vore lämpligt att på nytt genomföra ett arbete med att se över vilka olika verksamhetskostnader kopplade till it som är viktiga att följa över tid. Detta mot bakgrund av de omfattande svårigheter många myndigheter har när det gäller att redovisa nyckeltal och it-kostnader. Åtgärder bör därefter vidtas för att göra det enkelt för myndigheterna att sammanställa och rapportera in dessa uppgifter, förslagsvis genom förändringar i baskontoplanen eller genom att utöka de så kallade s-koderna. Då ESV har ansvar för både baskontoplan och insamling av uppgifter till statsredovisningen samt även har omfattande erfarenhet av att utveckla uppföljningen av it-kostnader inom myndigheterna anser Digg att ESV är den lämpligaste aktören för att genomföra ett sådant arbete. Digg saknar den specifika kompetens som ESV har gällande ekonomistyrning men skulle kunna stödja arbetet med sin expertis inom digitalisering.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I handläggningen har också specialist e-handel Jeanette Löfgren, analyschef Magdalena Norlin-Schönfeldt samt chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit ekonomichef Maria Fanqvist.

Dnr: 2020-1437

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: