Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter på betänkandet Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24).

Generella synpunkter

Digg anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle som möter människans framtida behov. Ur den aspekten är Digg i överlag positiv till utredningens förslag som visar på behov av ett bättre nyttjande av potentialen i digitalisering, dess infrastruktur och data.

Digg har i huvudsak inte några synpunkter på utredningens förslag förutom följande:

  • Digg vill poängtera behovet av samordning och koordinering av digitaliseringen inom och över specifika sektorer och verksamheter, för att bygga på och sprida erfarenheter och kunskap inom den offentliga förvaltningen samt öka nyttjandet av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen. Digg anser att det är av yttersta vikt att sektorerna, med enskilda myndigheter och organisationer, har en medvetenhet om och fokus på att nyttja och återanvända redan utvecklade digitala funktioner och strukturer inom offentlig förvaltning.
  • Digg vill påtala vikten av att ha en helhetssyn på informationsförsörjningen – att det redan när data skapas måste finnas en beredskap för hur man ska hantera, bevara och tillgängliggöra data.
  • Enligt Diggs uppfattning är det viktigt att olika initiativ inom området informationsförsörjning bedrivs utifrån en helhetssyn.
  • En av de mest grundläggande förutsättningarna för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv offentlig förvaltning, genom att nyttja digitaliseringens möjligheter, är att tillgängliggöra data digitalt och att skapa en effektiv och säker informationsförsörjning. För att åstadkomma det har regeringen initierat ett antal initiativ inom offentlig förvaltning, bland annat de regeringsuppdrag som Digg tillsammans med andra aktörer för närvarande bedriver; att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (dnr I2019/03307/DF, I2019/01361/DF (delvis), I2019/01412/DF och I2019/01447/DF) samt att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (dnr I2019/03306/DF, I2019/01036/DF (delvis), I2019/01361/DF (delvis) och I2019/02220/DF). Utöver dessa vill Digg även peka på det arbete som sker för att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens (dnr I2019/01416/DF, I2019/01020/DF).

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit leveransledare Monica Grahn.

Dnr: 2020–990

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: