Remissyttrande avseende Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter på betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU2020:14).

Sammanfattning

Digg är generellt positiv till förslag som syftar till att dra ökad nytta av digitaliseringens möjligheter och välkomnar således utredningens slutsatser om behov av ett bättre nyttjande av potentialen i digitalisering och av en etablerad digital infrastruktur.

Utöver kommentarer till specifika förslag i betänkandet har Digg två övergripande reflektioner. Den första handlar om behovet av samordning och koordinering av digitaliseringen inom och över specifika sektorer och verksamheter, för att bygga på och sprida erfarenheter inom den offentliga förvaltningen. Digg vill poängtera att det är av yttersta vikt att sektorerna, med enskilda myndigheter och organisationer aktivt bidrar i den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Tydligt sektorsansvar för digitalisering och samverkan inom den förvaltningsgemensamma infrastrukturen behöver därför etableras.

Den andra övergripande reflektionen rör användandet av olika begrepp relaterade till digitalisering. I flera fall saknas entydiga definitioner, vilket ger utrymme för tolkning avseende innebörd och omfattning. Välfärdsteknik, digital teknik och digital infrastruktur är exempel på sådana begrepp. I avsnitt 8.12.7 föreslås att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att se över definitionen av välfärdsteknik, vilket Digg stödjer. Digg ser dock behov att även andra begrepp relaterade till digitalisering ges enhetliga och tydliga definitioner och beskrivningar.

Nedan lämnar Digg yttrande på de delar av utredningen som ligger inom eller angränsar till Diggs uppdrag med avseende på den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.

Avsnitt 8.10.1 Äldreomsorgens kompetensförsörjning

Digg instämmer i utredningens bedömning. Digg vill särskilt understryka vikten av att det genomförs kompetenshöjande insatser inom verksamhetsutveckling med utgångspunkt i att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Digitalisering kommer även fortsättningsvis vara ett betydande inslag i utveckling av all form av verksamhet.

Avsnitt 8.10.2 Förslag om kompetensutveckling för omsorgspersonal och biståndshandläggare

Digg tillstyrker utredningens förslag. Med hänvisning till avsnitt 8.10.1 bör fördjupningsprogrammet, eller andra former av kompetensutveckling, särskilt beakta verksamhetsutveckling och digitalisering.

Avsnitt 8.10.4 Kommunernas styrning av utförare

Digg instämmer i utredningens bedömning och beskrivning av behovet att ta fram modeller för lämplig styrning. I styrningen av utförare bör även innefatta att styra utförare mot att använda förvaltningsgemensamma standarder, lösningar, etc., avseende digitalisering och digital infrastruktur.

Avsnitt 8.11.1 Bredbandsinfrastruktur

Digg delar utredningens bedömning. Digg vill samtidigt belysa behovet av att begreppet infrastruktur förtydligas. I avsnittet används bredbandsinfrastruktur, digital infrastruktur och fysisk infrastruktur delvis synonymt. I andra avsnitt eller sammanhang ges begreppen en annan innebörd, vilket skapar otydlighet.

Avsnitt 8.11.2 Gemensam digital infrastruktur

Digg instämmer i bedömningen. Den ligger väl i linje med, bland annat, de pågående regeringsuppdragen avseende etablering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och etablering av ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen samt myndighetens övergripande uppdrag. Det behöver dock tydligare definieras vad som omfattas i begreppet gemensam digital infrastruktur i utredningens förslag. Se även kommentar till avsnitt 8.11.1.

Avsnitt 8.12.5 Slutsatser i fråga om styrning och stöd

Digg instämmer i bedömningen. I avsnittet förs ett resonemang kring Diggs mandat och uppgift. Med avseende på det mandat utredningen menar att Digg behöver ges avseende ”en digital infrastruktur som ska fungera för alla kommunala ändamål” vill vi återigen betona vikten av en tydlig definition av digital infrastruktur. Vi vill även betona att ett utökat mandat och en utökad uppgift behöver åtföljas av motsvarande förutsättningar och resurser.

8.12.6 Förslag till nationellt centrum för äldreomsorgen

Digg instämmer i analysen av problemet och slutsatsen kring behovet av en nationell samordning. Vi anser dock att en tydlig koordinering och ansvarsfördelning mellan redan existerande aktörer och forum bör vara förstahandsvalet.

8.12.7 Definitionen av välfärdsteknik

Digg tillstyrker förslaget att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över definitionen av välfärdsteknik.

Kommentar avseende konsekvenser

Digg delar bedömningen att behörig åtkomst kräver ändamålsenliga sätt att styrka att användaren är behörig. Ändamålsenligt måste här ses i ett större perspektiv än den specifika sektorn eller verksamheten. En nationell ansats till digital legitimering i tjänsten måste således eftersträvas. Utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den digitala förvaltningen och arbetet med byggblocket Identitet i regeringsuppdraget avseende etablering av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte bör vara centrala utgångspunkter för en förvaltningsgemensam handlingsplan.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit strateg Jan Bergdahl. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjurist Linn Kempe deltagit.

Dnr: 2020-660

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: