Remiss: förslag till ändring av RA-FS 2018:3

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Synpunkter

Digg är positiv till de ändringar som föreslås i utredningen och tillstyrker förslagen. Upphandlingsdokumentationen är ofta omfattande och inkluderar en lång rad olika handlingar. De ändringar som föreslås är enligt Digg ändamålsenliga och förtydligandena underlättar för myndigheterna att göra rätt när bedömningar av vad som kan gallras eller inte ska göras.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Petra Kanon.

Dnr: 2020-880

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: