De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattnings-databasen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), är en statlig myndighet vars uppdrag omfattar att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Sammanfattning

Digg anser att de föreslagna ändringarna bidrar till att effektivisera den offentliga förvaltningen. Digg har inte några synpunkter på de överväganden som görs i promemorian och tillstyrker således förslaget, men vill samtidigt lyfta fram möjligheter till att nå eftersträvad effektivisering genom alternativ till direktåtkomst.

Generella synpunkter

De fördelar som förslaget medför för effektiviseringen av den offentliga förvaltningen och för brottsbekämpningen, är eftersträvansvärda. Med anledning av de risker ur integritetssynpunkt som direktåtkomst medför, vill Digg dock påtala att andra former för elektroniskt utlämnande bör övervägas vid elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Informationsutbyte mellan myndigheter sker idag ofta helt automatiserat utan att det är fråga om direktåtkomst.

Det har i praxis tydliggjorts att det är möjligt att skapa tjänster för elektroniskt utlämnande som upprätthåller gränserna mellan myndigheterna och som inte genererar överskottsinformation, men som medför få märkbara skillnader för användaren jämfört med utlämnande via direktåtkomst (HFD 2015 ref. 61). Förutsatt att prövningen av utlämnandet kan utformas som en fråga/svarstjänst med fördefinierade svar och frågor, kan en tjänst för utlämnande på automatiserat medium helt utan manuella inslag konstrueras där fördröjningen i utlämnandet jämfört med vid direktåtkomst torde vara försumbar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Adam Panzer. Vid den slutliga handläggningen har även chefsjuristen Linn Kempe deltagit.

Dnr: 2020-197

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: