Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg är generellt positiv till förslag som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Ur den aspekten är Digg positiv till utredningens förslag om ett bättre nyttjande av potentialen i digitalisering och AI. Digg önskar, som en övergripande kommentar, lyfta fram värdet av samordning och koordinering av digitaliseringen över specifika sektorer och behov, för att bygga på och sprida erfarenheter inom den offentliga förvaltningen.

I den framtida utformningen av ansvarsfördelning och lösningar med avseende på korrekta utbetalningar från välfärdsystemen bör därför nogsamt beaktas de strukturer och den infrastruktur som Digg har i uppdrag att upprätta, bland annat genom regeringsuppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, att upprätta ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen och att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens (AI).

Betänkandet pekar också på ett behov av det rättsliga beredningsorgan för, bland annat, rättsligt stöd för informationsutbyte som föreslagits av Digg i regeringsuppdraget Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte i den offentliga sektorn.

Kring några av de digitaliseringsnära förslagen i delegationens betänkande lämnar Digg ett antal kommentarer nedan. I övrigt har Digg inget att invända mot förslagen.

Avsnitt 8.1 Regeringens digitaliseringsstrategi och nationella inriktning för AI kompletteras med skrivningar om vikten av korrekta utbetalningar

Digg instämmer i förslaget att regeringens digitaliseringsstrategi och nationella inriktning för AI kompletteras med skrivningar om vikten av korrekta utbetalningar. Digg gör bedömningen att detta skulle ge ökat stöd till arbetet med att förenkla för medborgaren och öka effektiviteten i verksamheterna.

Avsnitt 8.2 En arbetsgrupp för digitalisering och AI för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Digg är positiva till delegationens förslag att bilda en arbetsgrupp och även till den uppgift som föreslås för arbetsgruppen. Det nära samarbetet med Digg som föreslås ställer Digg sig också bakom. Detta ger goda förutsättningar för ett erfarenhetsutbyte som inte bara gagnar de utbetalande myndigheterna utan den offentliga förvaltningen som helhet.

Digg vill framhålla att frågeställningarna kring korrekta utbetalningar inte är sektorspecifika, utan snarare tematiska och delas av flera sektorer. Det stärker förslaget att arbetsgruppen ska knyta en nära kontakt med Digg.

Avsnitt 8.3 Sammanställa kunskap om hur digitala lösningar kan utformas för att säkerställa korrekta utbetalningar

Digg är positiva till förslaget men saknar att arbetsgruppen ska knyta nära kontakter med myndigheter som har särskilda uppdrag att främja digitala lösningars användbarhet. Utöver Digg bör särskilt nämnas Myndigheten för delaktighet och Post- och telestyrelsen. Även Upphandlings­myndigheten och Kammarkollegiet bör involveras i samverkan med avseende på upphandling av digitala lösningar.

Avsnitt 9.2 Utredning av regelverket som styr informationsutbytet mellan välfärdssystemen

Digg ser positivt på den föreslagna utredningen av behov av informationsutbyte samt översyn av de regelverk som styr myndigheternas, arbetslöshetskassornas och kommunernas informationsutbyte. Digg anser att utredningen bör genomföras i nära samarbete med den organisation som kommer att etableras inom ramen för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte, alternativt med Digg i enlighet med myndighetens uppdrag att samordna och främja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Avsnitt 10.1 Förbättrade förutsättningar för arbetet med och uppföljningen av underrättelser

En lämplig elektronisk överföring av underrättelser mellan berörda aktörer bör ske inom ramen för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som är under etablering.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också senior rådgivare Monica Grahn deltagit. Föredragande har varit strateg Jan Bergdahl.

Dnr: 2020-160

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: