Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) anser att möjligheten för myndigheter att fatta automatiserade beslut utgör en viktig förutsättning för att tillvarata digitaliseringens möjligheter förutsatt att sådant beslutsfattande inte möter hinder ur ett integritets- eller rättssäkerhetsperspektiv. Digg bedömer att det inte föreligger sådana särskilda förhållanden inom området för fastighetstaxering att det finns anledning att begränsa möjligheten att fatta automatiserade beslut i förhållande till vad som följer av det generella regelverket i förvaltningslagen (2017:900). Digg tillstyrker därför förslaget att bestämmelsen i 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) upphävs.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Juristen Johan Lindeberg har varit föredragande.

Dnr: 2020-461

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: