Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är en statlig myndighet vars uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. I myndighetens uppdrag ingår även att främja användningen av elektronisk identifiering.

Diggs synpunkter

Digg är positiv till att åtgärder avsedda att förbättra folkbokföringens kvalitet samt för att bättre tillgodose behovet av en säker och användbar identitetsbeteckning vidtas, då det skapar förutsättningar för att bereda nya grupper tillgång till e-tjänster. Digg tillstyrker således de förslag som föreslås i promemorian.

9.2.2 Ansökan och identitetskontroll

Digg anser att den eventuella olägenhet som en personlig inställelse kan medföra för personer som inte vistas stadigvarande i landet, vägs upp av behovet av en noggrann kontroll av sökandens identitet.

Beträffande kravet på kontaktadress, anser Digg att det i syfte att förbättra tillgängligheten, bör övervägas om detta krav kan tillgodoses av en så kallad digital brevlåda där personen kan nås. Det bör framhållas att samtliga svenska digitala brevlådetjänster för närvarande kräver ett svenskt personnummer och följaktligen även en svensk e-legitimation. Det torde dock inte föreligga något hinder mot att personer använder sig av en utländsk digital brevlådetjänst.

9.5.2 När en avregistrering ska ske

Digg välkomnar att avregistrering av samordningsnummer ska kunna ske i vissa situationer. Att undvika att samma person innehar flera olika identitetsbeteckningar (antingen flera samordningsnummer eller samordningsnummer och personnummer samtidigt), får anses utgöra en nyckelfaktor för att samordningsnummer ska vinna acceptans som identitetsbegrepp hos tillhandahållarna av e-tjänster.

Generella synpunkter

Digg önskar belysa de mervärden förslagen i promemorian kan komma att medföra för den digitala förvaltningen men även för digitala tjänster i allmänhet.

Identifieringen av användaren utgår regelmässigt från personnummer i ett flertal av de i Sverige förekommande e-tjänsterna. Det innebär att de idag inte är tillgängliga för de som saknar svenskt personnummer, trots att inga rättsverkningar är direkt knutna till innehavet av ett personnummer.

De som saknar personnummer är idag i bästa fall hänvisade till olika typer av skriftliga förfaranden med efterföljande lösenordsinloggning gentemot varje separat tillhandahållare. I många andra fall är de helt utestängda. En övergång från att enbart acceptera personnummer som identifiering till att även, där det är lämpligt, godta styrkta samordningsnummer, skulle öppna för digitalisering för dessa grupper.

Det bör avslutningsvis nämnas att det i dagsläget inte finns någon svensk e-legitimation som utfärdas till personer som saknar personnummer. Förordningen (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 (eIDAS-förordningen) syftar bland annat till att möjliggöra gränsöverskridande användning av e-legitimationer på den inre marknaden, men anpassningen går långsamt och förordningen adresserar inte problemet med personnummer som en förutsättning för nyttjande av svenska e-tjänster. I betänkandet (SOU 2017:114) reboot – omstart för den digitala förvaltningen, gjordes bedömningen att samordningsnumren i sin nuvarande form inte uppfyller kraven på identitetsbeteckning enligt eIDAS-förordningen artikel 7 d) och 7 e). Digg förutsätter att den frågan omhändertas i det här förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Adam Panzer. Vid den slutliga handläggningen har även leveransområdeschefen Annika Bränström, leveransledaren Lotta Hämäläinen, IT-specialisten Sven-Erik Ceedigh och IT-strategen Roger Fagerud deltagit.

Dnr: 2020-106

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: