Förslag till komplettering av EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkt på den remitterade promemorian.

6.2 Ansvarig myndighet

Enligt artikel 15.1 i EU:s plattformsförordning ska varje medlemsstat säkerställa att förordningen efterlevs på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Av artikel 15.2 framgår vidare att medlemsstaterna ska fastställa regler om tillämpliga åtgärder vid överträdelse av förordningen och säkerställa att de genomförs. Åtgärderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

I promemorian föreslås, utöver möjligheterna för de kategorier av organisationer eller sammanslutningar som anges i plattformsförordningen att föra talan i domstol, att en myndighet ges i uppdrag att informera om förordningen och dess krav samt vid behov inleda samråd (avsnitt 6.4) med berörda aktörer. Andra åtgärder som kan bli aktuella är krav på rapportering till regeringen, återkommande utvärderingar, skapande av nätverk och anordnande av nätverksträffar. Det konstateras i promemorian att det inte finns anledning att införa lagbestämmelser om överträdelser utöver de föreslagna bestämmelserna som avser talan om förbud eller åläggande.

Digg menar att det kan anses osäkert om Sverige genom de föreslagna åtgärderna säkerställer att förordningen efterlevs på ett adekvat och ändamålsenligt sätt. Att på olika sätt informera om förordningens krav bör ha en positiv effekt vad gäller efterlevnaden men frågan är om det innebär ett säkerställande i den mening förordningen avser. Skrivningarna i skäl 46 i förordningen, om vad som inte krävs av medlemsstaterna i detta avseende, behöver nödvändigtvis inte utesluta att det kan vara aktuellt att införa exempelvis ett uttalat tillsynsuppdrag. Mot den bakgrunden anser Digg att det vore önskvärt med ytterligare motivering till varför Sverige lever upp till kraven i artikel 15.1 och 15.2 genom de föreslagna åtgärderna.

Digg har i övrigt inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också leveransledaren Viktoria Hagelstedt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Philip Levin.

Datum: 13 februari 2020

Dnr: 2019-618

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: