Förslag till ändring i riksbankslagen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), har getts möjlighet att ha synpunkter på de förslag som lyfts i aktuell framställan. Digg som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med anledning av det vill Digg framföra följande synpunkter.

Synpunkter

Digg anser att Sverige ska så långt det är möjligt nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle som möter människans framtida behov. Ur den aspekten är Digg generellt positiv till de tankar som lyfts avseende vikten att säkra ett tillhandahållande av finansiella tjänster som är effektiva, säkra och inkluderande av alla och som underlättar gränsöverskridande transaktioner.

Digg vill specifikt poängtera vikten, av de tankar som lyfts i framställan, att via internationellt samarbete möta de utmaningar som finns med såväl som att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Det är väsentligt att så långt det är möjligt, nyttja den digitala dimensionen i allt som görs.

I övrigt avstår Digg att yttra sig över förslagen.

Datum: 13 februari 2020

Dnr: 2020-138

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: