Anslutning av privata aktörer till SDK

Digg tar över ansvaret för Säker digital kommunikation (SDK) 1 april 2024. Från och med det datumet kan offentliga sektorns aktörer ansluta till SDK. Det är också Diggs avsikt att privata aktörer kommer att kunna ansluta vid samma tidpunkt, i de fall de vill ha möjlighet att skicka meddelanden till aktörer i den offentliga sektorn. Läs Diggs syn på anslutning av privata aktörer.

Vilka ingår i gruppen privata aktörer?

Med privata aktörer i detta sammanhang menas privata bolag som utför tjänster inom offentlig sektor, med hel- eller delfinansiering från offentlig sektor. Det är också viktigt att förstå att SDK endast får användas inom uppdrag som har med offentliga sektorns välfärdsuppdrag att göra.

Bolag, stiftelser och föreningar som är helägda av kommuner eller regioner räknas istället in i samma grupp som kommuner, regioner och statliga myndigheter och ska använda det regelverk som gäller för dessa.

Det är i dagsläget inte fastställt exakt vilka privata aktörer som ska kunna ansluta till SDK. Arbetet pågår med att definiera och avgränsa vilka som kan ingå i gruppen av privata aktörer. Flera privata aktörer inom t.ex. vård- och social omsorg kan på ett tydligt sätt räknas in i gruppen, men för andra måste en bedömning göras. Diggs ambition är att utreda de juridiska förutsättningarna för privata aktörers anslutning inför övertagandet våren 2024.

Avvakta med anslutning till SDK

Digg rekommenderar att privata aktörer väntar med att ansluta till SDK till dess att Digg tagit över som federationsägare för SDK. Diggs anslutningsavtal för anslutning av privata aktörer är under arbete, och kan komma att innehålla andra krav än vad som idag finns med i Ineras kravställning på samma grupp. Precis som att offentliga aktörer behöver teckna ett nytt anslutningsavtal med Digg kommer samma att gälla för privata aktörer. Därför finns risk att det arbete man lägger ner i samband med anslutning till SDK via Inera får göras om när Digg tar över ansvaret.

Möjligheter till testmiljö

Digg kan erbjuda tillgång för privata aktörer till den miljö där organisationer tillsammans med ev leverantör kan prova sina tekniska lösningar, till exempel genom att skicka fiktiva meddelanden. Den aktör som väljer att påbörja det arbetet har vinster att göra i det att man bygger kunskap och mognad i den egna organisationen som kan vara värdefull vid ett anslutande till SDK. Det kan komma att ske förändringar i regelverket som den privata aktören i så fall får anpassa sig till i efterhand.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: