Unikt nordiskt samarbete ska underlätta för medborgare att hantera livets större händelser digitalt

Den enskilda människan står i centrum för det nystartade nordiska samarbetsprojektet Nordic DigiGov Lab. Fokus ligger på att göra det lättare för medborgare i de nordiska och baltiska länderna att navigera genom olika livshändelser med hjälp av lättillgängliga digitala samhällstjänster.

Att hitta, förstå och använda offentliga tjänster kan vara en utmaning om man inte har kunskap om vilka myndigheter och processer som är involverade. Speciellt svårt blir när det man som medborgare behöver navigera mellan myndigheter i olika länder.

För att lösa dessa frågor har Nordic DigiGov Lab skapats – ett unikt samarbetsprojekt mellan de nordiska och baltiska länderna. Projektet genomförs av digitaliseringsmyndigheterna i Sverige, Norge och Finland i samverkan med övriga nordiska och baltiska länderna.

– Det här är första gången som de nordiska digitaliseringsmyndigheterna gör något konkret tillsammans. Samverkan är ett nyckelord, där vi ska gå från ord till handling, säger Emma Bohman på Digg, projektledare för Nordic DigiGov Lab.

Utveckla innovativa lösningar

Projektet, som sätter människan i centrum där ingen ska lämnas utanför, ska arbeta för att medborgare ska kunna navigera sömlöst genom livets större händelser. Projektet kommer att undersöka hur AI kan användas och hur informationsutbytet mellan länderna kan automatiseras.

– Vi ska bland annat experimentera med innovativa lösningar som ska underlätta för medborgarna i olika livshändelser. Vi kommer att fokusera på livshändelsen ”dödsfall och arv”, men erfarenheterna vi får kan sedan appliceras på andra typer av livshändelser.

En av uppgifterna blir att skapa prototyper och hitta innovativa lösningar som bidrar till att medborgaren möts av en sömlös digital tjänst, oavsett hur många aktörer som är involverade.

– Tack vare samarbetet över gränserna kan vi se vilka möjligheter som finns i varje land och dra nytta av varandras erfarenheter, säger Emma Bohman.

Samverkan är ett nyckelord, där vi ska gå från ord till handling, säger Emma Bohman på Digg, projektledare för Nordic DigiGov Lab.

AI-lösningar kräver också tillit

För att offentlig verksamhet ska kunna nyttja AI-lösningar och automatiserade åtgärder för att skapa sömlösa tjänster är det viktigt att medborgarna känner sig trygga i processen. En central uppgift är därför att utveckla och säkra förtroendet för offentlig sektors användning av artificiell intelligens.

– Vi ska bland annat att undersöka hur du och jag som medborgare har tillit till AI-baserade tjänster, säger Emma Bohman.

Ökad förmåga att arbeta med människan i centrum

I projektet ingår även att ta fram rekommendationer till digitaliseringsmyndigheterna om hur arbetet med att arbeta med människan i centrum kan utvecklas i form av både mjuk styrning i form av vägledningar och rekommendationer till hård styrning, i form av författningar och krav. Det kommer att grunda sig på en kartläggning av erfarenheter och arbeten som genomförts i de Nordisk-baltiska länderna för att hitta gemensamma styrande principer.

– Fokus ligger på att identifiera och harmonisera arbetssätt mellan länderna för att utveckla vår förmåga att arbeta med människan i centrum, avslutar Emma Bohman.

Fakta

Projektet Nordic DigiGov Lab leds av Digg och genomförs tillsammans med norska digitaliseringsmyndigheten Digdir och finländska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata DVV . Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och löper över två år, 2024-2026.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: