Status i uppdraget att stödja socialtjänstens användning av AI

I augusti fick Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett uppdrag från regeringen om att stödja användningen av artificiell intelligens (AI) inom socialtjänsten. Uppdraget är att utveckla kommunernas kompetens inom AI för att socialtjänsten ska kunna använda det på ett lämpligt och säkert sätt. Läs mer om arbetet med uppdraget.

De tre myndigheterna ska inom ramen för uppdraget erbjuda kompetenshöjande insatser som ger kommuner stöd i hur de kan använda AI inom socialtjänstens olika verksamheter. Insatserna ska

  • höja kommunernas grundläggande kunskap om användning av AI
  • fokusera på åtgärder för ökad användning av AI inom socialtjänstens verksamhet med hänsyn till de bestämmelser som reglerar socialtjänsten
  • utifrån befintliga exempel på AI-användning inom socialtjänsten sprida erfarenheter och information om insatserna.

Det inledande arbetet

Sedan Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen fick uppdraget har man kommit överens om de formella delarna i uppdraget, som exempelvis hur uppdraget ska genomföras, hur ansvarsfördelningen ska se ut samt vilka arbetssätt som ska användas. Som ett led i det har en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från de tre myndigheterna skapats.

Arbetsgruppen har inlett arbetet genom att kartlägga de behov som finns hos socialtjänsten kopplat till användningen av AI. Exempelvis finns det ett behov av grundläggande kunskap om AI och vad det kan användas till. Ett annat behov är att förstå vad som krävs för att implementera AI i sin verksamhet, både när det gäller tekniska delar och implementering men framför allt vad gäller juridiska frågor.

Samtidigt har gruppen identifierat olika resurser som kan stödja kommunerna i arbetet med AI. Det handlar om lärande exempel på hur andra kommuner har använt sig av AI samt relevanta utredningar, verktyg och vägledningar som tagits fram sedan tidigare.

Nästa steg

Myndigheterna fortsätter arbetet med identifieringen av relevanta resurser som stödjer kommunerna i arbetet med AI. Nästa steg är sedan att paketetera materialet för att göra det lättåtkomligt för kommunerna samt att hitta lämpliga sätt och kanaler för att sprida resultatet.

Fakta om uppdraget

  • Regeringen gav uppdraget till Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i augusti 2023. Digg samordnar uppdraget.
  • Myndigheterna samarbetar med SKR och ett antal andra nyckelaktörer samt med ett urval av kommuner.
  • Uppdraget pågår fram till 23 januari 2024.

Bakgrund

AI är ett område med stor potential för att förbättra för enskilda, verksamheter och samhället i stort. Regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som ett led i detta har Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen fått uppdraget.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: