Regeringen har lämnat förslag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post till riksdagen

Den 26 september 2023 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att införa en lag om auktorisationssystem för e-legitimering och digital post. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Regeringen föreslår att valfrihetssystem för tjänster för e-legitimering ska ersättas med auktorisationssystem. Regeringen föreslår också i propositionen att även digital post ska erbjudas via auktorisationssystem.

Service på lika villkor

Syftet med den föreslagna nya lagen om auktorisationssystem är att ge offentliga aktörer möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor. Förslaget möjliggör också att leverantörer som tillhandahåller en digital brevlåda kan få ersättning för den tjänst som levereras.

Digg blir tillhandahållande myndighet

Digg föreslås bli tillhandahållande myndighet av auktorisationssystem. Det innebär att Digg kommer ställa upp krav och villkor för de leverantörer som vill ingå i systemet. De offentliga aktörer som vill använda tjänsterna sluter avtal med Digg. Regeringen föreslår att Digg får möjlighetatt ta fram föreskrifter om att offentliga aktörer ska betala en avgift för användningen av tjänsterna.

Vad händer nu?

I väntan på riksdagens beslut förbereder Digg för uppdraget att vara tillhandahållande myndighet av auktorisationssystem. Det kommer vara en införandeperiod från fattat beslut till dess att alla förutsättningar för auktorisationssytemet finns på plats.

Digital post

Fram till att auktorisationssystem är infört kommer dagens lösning för digital post att fungera som idag.

E-legitimering

Vad gäller e-legitimering föreslår regeringen att lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering upphör att gälla den 31 december 2023. Detta innebär i så fall att även inrättade valfrihetssystem kommer upphöra att gälla. De kontrakt om valfrihetssystem som ingåtts inom ramen för lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering fortsätter dock att gälla enligt de villkor som avtalats, även efter det att lagen har upphört att gälla.

Den som har ansökt om att ingå ett kontrakt om utförande av tjänster inom ett valfrihetssystem före ikraftträdandet kommer få sin ansökan prövad enligt lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Därmed får leverantören möjlighet att teckna kontrakt enligt villkoren för då gällande valfrihetssystem och erbjuda sina tjänster till enskilda på samma sätt som leverantörer som har gällande kontrakt den 31 december 2023.

Lagen om auktorisationssystem

  • Lagen om auktorisationssystem omfattar olika auktorisationssystem; för e-legitimering och för digital post.​
  • Lagen om auktorisationssystem föreslås ersätta lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
  • Regeringen föreslår att det ska vara obligatoriskt för statliga myndigheter som har e-tjänster där enskilda behöver logga in i med e-legitimation att använda auktorisationssystemets tjänster för elektronisk identifiering. För övriga offentliga aktörer ska det vara frivilligt att använda tjänsterna.
  • Det ska vara frivilligt för alla offentliga aktörer att ansluta sig till auktorisationssystem för digital post.
  • Regeringen inkluderar i propositionen även vissa privata aktörer som finansieras av offentliga medel.
  • Regeringen föreslår att offentliga aktörer ska betala en avgift för användningen av tjänster inom auktorisationssystem.
  • Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: