Digg kommenterar lagrådsremissen om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Den 9 februari beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post.

Auktorisationssystem är en modell som gör det enklare för offentliga aktörer att samlat skaffa och erbjuda ett likvärdigt och hållbart utbud av tjänster inom e-legitimering och digital post.

 

Även privata aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet föreslås kunna omfattas av tjänster inom auktorisationssystem. På så sätt ges alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor.

 

Privatpersoner och företag får tillgång till, och kan välja, den leverantör som ska utföra tjänster för deras räkning.

Digg föreslås som tillhandahållande myndighet

Digg föreslås som tillhandahållande myndighet och kommer därmed att ställa upp krav och villkor för de leverantörer som vill ingå i systemet. De offentliga aktörer som vill använda tjänsterna sluter avtal med Digg. Digg får möjlighet att ta fram föreskrifter om att offentliga aktörer ska betala en avgift för användningen av tjänsterna.

 

– Lagen om auktorisationssystem berör många, inte minst de myndigheter som redan idag är anslutna till valfrihetssystem för e-legitimering och våra civila avtal inom digital post men även de leverantörer som är knutna till våra tjänster. Vi studerar nu lagrådsremissen och kommer under våren ta fram förslag på hur vi går vidare, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Regeringens bedömning

Regeringen bedömer att förslaget om en ny lag om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post bör anmälas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsdirektivet), samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet).

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: