Slutrapporten inom Nationella AI-uppdraget inlämnad - "Vi behöver göra mer"

I juni 2021 gav regeringen Digg, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket i uppdrag att ta fram stöd till offentliga aktörer så att de snabbare och bättre ska kunna ta tillvara den samhällsnytta som AI-lösningar kan ge. Slutrapporten för regeringsuppdraget är nu klar.

Nationella AI-uppdraget är ett samarbete mellan Digg, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket

I regeringsuppdraget har de fyra myndigheterna tagit fram stöd i olika former till offentliga aktörer. Stödet är indelat i tre delar:

  • En guide som baseras på samlade erfarenheter från Digg Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket.
  • "Förtroendemodellen för AI”, ett verktyg för självutvärdering som erbjuder ett konkret stöd i framtagandet av AI-system. Syftet är underlätta för offentliga aktörer att vara transparenta i sin användning av AI genom att underlätta för aktörerna att systematisera och dokumentera sin användning av AI.
  • En samling praktiska exempel på AI-tillämpningar som hämtats från statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Stöden finns publicerade på offentligai.se som är en del av betaversionen av Sveriges dataportal.

Betaversion av Sveriges dataportal (beta.dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Gemensam infrastruktur

En central del som föreslås som en fortsättning på det nationella uppdraget är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur som möjliggör utveckling av AI-drivna tjänster för alla aktörer inom offentlig sektor. Det vill säga en teknisk miljö med hög säkerhet där utveckling och förvaltning kan ske. En sådan miljö skulle innebära att även mindre aktörer ges förutsättningar för en hållbar AI-utveckling.

– Vi är redan på god väg med en sådan miljö här på Skatteverket och vi vill nu, tillsammans med andra aktörer, bygga en gemensam infrastruktur, ett koncept som ska erbjuder informationsisolation, säkra strukturer, säkra miljöer för utveckling och som ger möjlighet till att träna modeller och utveckla AI-drivna tjänster mer effektivt, säger Dan Nordell, Strateg AI och digitalisering på Skatteverket.

"Vi behöver göra mer"

Arbetet i regeringsuppdraget har resulterat i ett antal konkreta resultat men dessa åtgärder anses inte tillräckliga för att uppnå regeringens mål och för att främja AI inom offentlig sektor och kunna realisera de nyttor som finns med AI. ”Vi behöver göra” mer konstaterar Bolagsverket, Digg, Arbetsförmedlingen och Skatteverket i slutrapporten.

– Det finns flera utmaningar med att realisera nyttorna med AI inom offentlig sektor. Med de här leveranserna svarar vi upp mot flera av dem även om mycket mer behöver göras. Nu har vi ett embryo till en bestående AI förmåga som vi kan bygga vidare på inom offentlig sektor i Sverige. Vi ser ett stort behov och en hög efterfrågan att gemensamt arbeta och utveckla AI området. Det gäller båda ”mjuka” områden som en AI guide men också gemensam AI-infrastruktur och teknik. Personligen blev jag imponerad av hur mycket bra arbete som görs men det är också tydligt att vi behöver jobba mer tillsammans i Sverige i hela AI-ekosystemet om vi ska nå målen för digitaliseringspolitiken och realisera värdet av AI, säger David Magård, strateg på Bolagsverket.

Under våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Samtidigt förhandlas AI-förordningen som förväntas få stor påverkan på användningen av AI inom EU. En slutsats i slutrapporten är att offentlig förvaltning kommer bli kraftigt begränsade i sin möjlighet att använda AI om det inte finns en tydlig styrning och samordning för att förbereda offentliga aktörer på den kommande förordningen. Risken är att innovation hämmas.

Förslag på nytt regeringsuppdrag

Myndigheterna rekommenderar i slutrapporten ett fortsatt arbete i ett nytt regeringsuppdrag för att gå vidare med vissa åtgärder. Den sammanlagda kostnaden för de föreslagna åtgärder beräknas till cirka 25 miljoner årligen till och med 2026 då uppdraget föreslås avslutas.

– Det är viktigt att vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för att vi på ett säkert, robust, hållbart och etisk sätt kan utveckla och använda AI. Det handlar om att etablera en bestående AI-förmåga inom offentlig sektor som vi kan vidareutveckla över tid. För de stora nyttorna med AI uppstår när vi använder AI och saknar vi rätt förutsättningar inom offentlig sektor riskerar vi att en stor del av potentialen med AI aldrig realiseras. Därför är detta arbete så viktigt för Sverige, säger Patrick Eckemo, avdelningschef digitalisering och innovation på Bolagsverket.

– Det Nationella AI-uppdraget har höjt förmågan att använda AI i offentlig sektor. Men för att lyckas med AI behöver tillgången och kvaliteten på data öka. Därför har det varit framgångsrikt att Digg kunnat knyta ihop våra uppdrag kring AI (Nationella AI-uppdraget) och data (Datauppdraget) med Sveriges dataportal som ett gemensamt nav. Då blir det också enklare för oss att stärka kopplingen mellan AI och data framöver så att data verkligen blir en bra resurs för AI och annan innovation, säger Josefin Lassinantti, specialist öppna data på Digg.

Bakgrund

Under 2019 släppte Digg en rapport (Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI, I2019/0141) i vilken vi beräknade den potentiella nyttan av AI inom offentlig sektor till 140 miljarder kronor årligen.

För att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft och för att de kunskaper, lösningar och verktyg som hittills utvecklats inom offentlig sektor ska komma fler till gagn gav regeringen de fyra myndigheterna ett regeringsuppdrag (Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens, I2021/01825) som de ansvariga myndigheterna benämnt det ”Nationella AI-uppdraget”.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: