Nya rekommendationer för upphandling av data

Med Diggs nya rekommendationer för upphandling av data blir det enklare för dig som offentlig aktör att skapa goda förutsättningar för att dela med er av data. Rekommendationerna tar bland annat upp några av de problem som finns kring öppna data idag.

Några av de problem som finns med öppna data idag är:

  • att data är inlåsta på olika sätt,
  • att data inte är tillräckligt strukturerade eller
  • att data är svåra att hantera av andra skäl.

- Genom att följa de nya rekommendationerna kan man redan i upphandlingsskedet lägga en bra grund för att dela sin data. Dessutom skapar man mer ordning och reda i datahanteringen, vilket gör att informationssäkerhet ökar, säger Josefin Lassinantti som arbetar som specialist inom öppna data på Digg och som har samordnat arbetet med rekommendationerna.

Rekommendationerna hjälper till att göra data till en strategisk resurs genom att man enklare kan se till att data skapas och anskaffas på ett så bra sätt som möjligt redan från början. Det gynnar både den offentliga aktören som skapar och anskaffar data och de aktörer som senare kan komma att använda data som öppna data. All data kan inte delas som öppna data men rekommendationer skapar förutsättningar för en datahantering som förenklar arbetet att dela och använda data.

Rekommendationer vid upphandling av data är efterfrågat

Behovet av ett stöd för hantering av data under upphandlingsprocessen har funnits en längre tid. Flera olika aktörer har tillsammans identifierat vilka områden som rekommendationerna skulle behöva innehålla. Bland annat har Sveriges kommuner och regioner (SKR), Umeå Kommun, öppen samverkan mellan frivilliga krafter, ÖDIS-projektet och NSÖD-projektet tidigare arbetat tillsammans med att ta fram krav.

- Det arbetet och de insikterna har vi haft som grund när vi tog fram rekommendationerna, säger Björn Hagström, expert på öppna data och informationshantering, och som arbetat i några av projekten och även deltagit i arbetet med de nya rekommendationerna.

Det initiala arbetet med rekommendationerna sammanföll också med ett planerat arbete inom eSam för att ta fram liknande rekommendationer, vilket ledde till ett samarbete.

- Det är jättebra att vi kommer ut med de här rekommendationerna. De möter direkt de luckor som eSams rapport om vidareutnyttjande av data identifierade. Att dela med sig av sin data blir mycket enklare om man tänker på det redan när man anskaffar data, säger Per Tuvall, dataskyddsombud på Trafikverket och som har deltagit i arbetet för eSams räkning.

Stöd i hur avtalstexter ska se ut

Arbetet med att ta fram ett effektivt stöd för upphandling fortsätter. eSam har nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram mer praktiska exempel på avtalstexter som relaterar till tre olika upphandlingssituationer:

  • upphandling av IT-system,
  • upphandling av data som fristående leveranser och
  • upphandling av utredningar där data skapas.

- Vi har börjat att arbeta med exempel på avtalstexter som rör upphandling av it-system i samarbete med projektet Nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning eftersom det är många som efterfrågar just detta, säger Ingemar Lewén, digitaliseringsstrateg på Trafikverket som har deltagit i arbetet för eSams räkning.

Samverka kring nyttan med rekommendationerna

Förutom mer praktiskt stöd kommer också olika aktörer föra dialog för att sprida användningen av rekommendationerna och undersöka vilken praktisk nytta som faktiskt skapas.

- Rekommendationerna visar att det finns ett behov av att kunna hantera data effektivt över hela dess livscykel. Speciellt gäller det it-system där data ofta används och som har en kortare användningstid än datamängdernas livslängd. Hur rekommendationerna funkar kopplat till det är vi också intresserade av att följa upp, säger Ulrika Domellöf-Mattson, specialist inom öppna data på Digg.

Bakgrund

Att skapa förutsättningar för att offentliga data ska kunna användas som en strategisk resurs för innovation och samhällsnytta är grundtanken med både Sveriges datastrategi (oktober 2021) och datalagen som trädde i kraft 1 augusti 2022.

De nya rekommendationerna tar fasta på det och syftet är att göra det enklare för offentliga aktörer att skaffa data på ett sådant sätt att arbetet med att öppna upp data kan effektiviseras. Rekommendationerna har tagits fram av Digg i samverkan med Upphandlingsmyndigheten, eSam, RISE, och Västra Götalandsregionen.

Rekommendationerna kompletterar Diggs befintliga stöd för att tillgängliggöra data som idag inkluderar bland annat övergripande principer, en vägledning för att tillgängliggöra information, rekommendationer för öppna licenser och ett rättsligt stöd kring datalagen.

Dokument och länkar

Vill du veta mer?

Den 8 november klockan 10-10.45 berättar vi mer om de nya rekommendationerna för upphandling av data under en digital direktsändning som går under namnet Digg forum.

Mer information om Digg forum

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: