Digitaliseringsprojekt stärker kompetensförsörjningen

För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Livslångt lärande blir allt viktigare för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom detta uppdrag kan myndigheter tillsammans bidra till att skapa förutsättningar för digitala tjänster som stärker individers möjligheter att utveckla och synliggöra sin kompetens gentemot de kompetensförsörjningsbehov som finns på arbetsmarknaden.

Arbetslivet förändras och utvecklas i snabb takt. Det innebär att fler behöver ha möjlighet till kompetensutveckling och omställning. Utbildning och livslångt lärande är en viktig faktor för att öka förutsättningarna för ett långt och hållbart arbetsliv för individen. Då behövs digitala tjänster som kan bidra till snabba analyser av kompetensbehov i arbetslivet och underlätta tillgång till vägledning och ansökningsförfaranden kopplat till utbildning.

Det regeringsuppdrag som presenterades den 23 juni syftar till att skapa förutsättningar för en enhetlig, standardiserad form på den data som krävs för att man ska kunna utveckla bra digitala tjänster. Uppdraget handlar bland annat om att ta fram en nationell databas för offentligt finansierade utbildningar, säkra metoder för hantering av individdata, gemensamma termer för utbildning, och rutiner för datadelning. I detta arbete ska även uppdraget kopplas till och stärka andra nationella uppdrag för att främja delning och nyttogörande av data.

Regeringsuppdraget kommer att samordnas av Arbetsförmedlingen och genomföras tillsammans med Statens skolverk (Skolverket), Vetenskapsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova). En första delredovisning av uppdraget ska ske senast den 31 januari 2022.

För mer information

Arbetsförmedling presskontakt: 010-468 10 00

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: