Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering

Stora myndigheter är bättre på att införa och testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som Digg genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

Magdalena Norlin-Schönfeldt

Magdalena Norlin-Schönfeldt

– I årets enkät har vi ett mycket tydligare fokus på utveckling i samverkan än tidigare år. Förvaltningsgemensam digitalisering är vårt uppdrag och då blir det naturligt att också följa upp mot det. Vi ser tydligt från materialet att det som följs upp också är det som händer så på detta vis hoppas vi styra utvecklingen mot det förvaltningsgemensamma och utveckling i samverkan säger Magdalena Norlin-Schönfeldt, analyschef på Digg.

Fyra olika index

Analysen omfattar 159 svarande myndigheter och resultatet presenteras i form av fyra index:

  • Digg-indexet värderar myndigheternas utveckling inom Diggs ansvarsområden.
  • Mognadsindexet värderar hur väl myndigheterna lever upp till målen med digitaliseringen från regering, riksdag och EU.
  • Samverkansindexet värderar både förhållningssätt och i vilken utsträckning myndigheterna samverkar på olika områden.
  • Teknologiindexet värderar i vilken utsträckning myndigheterna infört eller testat ny teknik.

Olika resultat mellan stora och små myndigheter

Analysen visar att de myndigheter som presterar starkast går att dela in i två grupper. Det är dels stora, medborgarnära myndigheter med höga ärendevolymer och fokus på infrastruktur, digitala tjänster och teknik som presterar väl både i teknologiindexet och Digg-indexet.

Dels är det de som presterar väl inom mognads- och samverkansindexen och som utgörs av mindre myndigheter som inte har lika omfattande ärendevolymer och färre medborgarkontakter. Hos dessa myndigheter ligger fokus på organisationskultur, analys och kunskap.

Diggs rekommendationer

Baserat på resultatet och den genomförda analysen har Digg tagit fram rekommendationer till såväl myndigheterna som till Digg själva och regeringskansliet.

Digg rekommenderar myndigheterna att lära mer av varandra och nyttja de möjligheter som finns till en utveckling mot gemensam nytta och där nytta tillfaller medborgarna och samhället i stort. Detta innebär bland annat att i större utsträckning än idag tillgängliggöra digital information för vidareutnyttjande och att använda de möjligheter till återanvändning och informationsdelning som finns, och själva dela med sig av lösningar, modeller och mönster till andra.

Utifrån analysen är vår rekommendation till Digg att intensifiera främjandearbetet och fortsätta stödja myndigheterna när det gäller de förvaltnings­gemensamma perspektiven och informera bredare kring Diggs uppgifter (inte minst kring samverkan och vad som krävs för att lyckas där). Dessutom bör Digg fortsätta att främja en ökad takt och enhetlighet vid tillgänglig­görandet av digital information för vidareutnyttjande.

Medskicket till regeringskansliet är att stödja myndigheterna mer aktivt i deras digitaliseringssträvanden och i största möjliga mån underlätta utvecklingen med riktade och samordnade insatser, med fokus på det gemensamma och med en tydlig och enhetlig uppföljning. Medel för detta kan till exempel vara att konkretisera Digitaliseringsstrategin med riktlinjer som hjälper myndigheterna att förstå hur målen ska uppnås i samverkan och med samhällsnytta i fokus. Regeringskansliet bör också bredda diskussionen kring de olika perspektiven inom digitaliseringen och lyfta fram uppdrag och initiativ som gynnar såväl infrastruktur- och teknikutveckling som generell digital mognad och utveckling av fungerande samverkansformer.

Lär dig mer

Rapport: Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2020

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: