Digg ska etablera rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen

I början av året gav regeringen Digg i uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen för förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Just nu pågår ett arbete att samla in information om hur behovet av rättsligt stöd ser ut.

Linn Kempe, chefsjurist på Digg, ler mot kameran

Linn Kempe

Uppdraget innebär att Digg ska etablera former för att på ett lättillgängligt sätt kommunicera och sprida rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen om till exempel råd och vägledningar.

– Det här är ett spännande uppdrag och vi förväntar oss att kunna bidra med en rättslig kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet, säger Linn Kempe, chefsjurist på Digg.

Det rättsliga stödet ska ges inom förvaltningsgemensamma frågor och utformas så att en hög grad av spridning och återanvändning kan åstadkommas. Det innebär att stödet inte kommer riktas till en enskild aktör, till exempel en enskild kommun eller myndighet.

Behovsanalys och kartläggning

Arbetet med uppdraget har inledningsvis främst handlat om behovsanalys och kartläggning, bland annat genom

  • analys av tidigare utredningar och rapporter
  • synpunkter från offentliga aktörer som kommit in under uppdraget
  • samtal med anställda på Digg utifrån deras uppdrag
  • intervjuer med ett flertal offentliga aktörer.

– Intervjuerna med de offentliga aktörerna har varit givande. Vi har träffat myndigheter, kommuner och regioner och fått input både kring rättsliga frågor där offentliga aktörer önskar stöd men även på vilket sätt som stödet kan ges. Dessutom lyfter många aktörer fram behovet av samordning och samarbete mellan myndigheter i frågor som rör digitalisering, säger Linn.

Delrapport 31 maj

Den 31 maj ska Digg redovisa en delrapport som ska innehålla en beskrivning av behovet av rättsligt stöd i offentlig förvaltning samt i vilken mån behovet tas om hand av andra offentliga aktörer. Delrapporten ska även innehålla de bedömningar som Digg gör när det gäller uppdraget.

Leverans av stöd kommer senare

Uppdraget som Digg har fått handlar om en etablering av rättsligt stöd, där leveransen av stödet kommer efter etableringen. Digg har dock en förhoppning om att arbetet ska kunna påbörjas redan under hösten 2021.

Bakgrund till uppdraget

I Digitaliseringsrättsutredningens slutbetänkande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) gjorde utredningen bedömningen att regeringen bör överväga att etablera en funktion med juridisk expertis inom Digg. Även andra utredningar har pekat på behov av stöd inom rättsligt stöd avseende digitalisering utryckts. Även Välfärdskommissionen har identifierat ett behov av tillgång till ett förstärkt stöd till kommuner och regioner vad gäller juridisk kompetens inom digitaliseringsområdet.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: