Utvidgat och förlängt kommun- och regionuppdrag

Regeringens uppdrag till Digg att analysera förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen förlängs från 15 juni till 1 december 2021, bland annat utifrån regeringens önskemål om att utvidga uppdraget med nyttoanalyser.

Resultatet implementeras i besläktade uppdrag

Förlängningen innebär att resultatet av analysuppdraget även kan arbetas in i de pågående regeringsuppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata. Infrastrukturen ska skapa nyttor genom mer säkra och effektiva informationsbyten inom och med offentlig förvaltning. Det sker genom standardisering, gemensamma tjänster och ramverk. Arbetet leds av Digg i samarbete med andra myndigheter, SKR och flera aktörer. Även dessa regeringsuppdrag planeras att slutredovisas den 1 december 2021.

Analyser rapporteras löpande till regeringen

Förutom nyttoanalyser omfattar uppdraget andra analyser och förslag för att skapa förutsättningar för att kommuner och regioner ska kunna stärka välfärdens digitalisering. Exempelvis rättslig analys och fallstudier. Avslutade analyser rapporteras löpande till regeringen.

I juni 2021 förväntas de grundläggande förutsättningarna för kommuner, regioner och privata utförare av offentligt finansierade tjänsters deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen vara analyserade och nyttorna för ett urval digitala tjänster vara beskrivna. Hösten ger utrymme för fördjupande och kompletterande analyser av förutsättningar och möjlighet att involvera kommuner och regioner i den pågående etableringen av digitala infrastrukturen.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: