Digitaliseringen till följd av pandemin ger möjligheter för fortsatt omställning

De snabba förändringar som skett med hjälp av digitalisering under pandemin ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring. Post- och telestyrelsen (PTS) lämnade förra veckan en rapport till regeringen där myndigheten beskriver och analyserar den digitala omställningen i en rad samhällssektorer samt ger förslag på fortsatta åtgärder. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Digg.

Den omställning Sverige har upplevt under 2020 har varit snabb och plötslig, vilket drivit på stora och snabba förändringar med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Situationen har gett en unik möjlighet att utifrån det vi lärt oss - fortsätta ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

PTS har undersökt den digitala omställningen i fyra sektorer; kultur, utbildning, vård och omsorg samt e-handel och utifrån fyra perspektiv; digital delaktighet och tillgänglighet, distansarbete, elektronisk kommunikation samt ledarskap. I samtliga dessa delar beskriver PTS omställningen som skett och lämnar ett större antal förslag på ytterligare åtgärder.

Kraftsamling behövs inom digital delaktighet

Många äldre och personer med funktionsnedsättning har i väsentligt högre grad än tidigare varit hänvisade till det digitala utbudet av samhällsservice under pandemin. Pandemin har understrukit vikten av allas tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg. För att öka delaktigheten och tillgängligheten och på så sätt inkludera fler människor i det framväxande digitala samhället lyfter rapporten några möjliga åtgärder. Som exempel föreslår man att regeringen bör:

  • Utse en samordnande myndighet för digital delaktighet.
  • Utse ett antal kunskapsstödjande myndigheter.
  • Ge den samverkande myndigheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet med digital delaktighet och inkludering.

I rapporten föreslås Digg vara en av de myndigheter som i samverkan med andra, skulle kunna genomföra åtgärderna.

Digg välkomnar förslaget och berättar samtidigt att 20 procent av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning och understryker att digital tillgänglighet till mångt och mycket handlar om våra mänskliga rättigheter.

Digg har idag uppdraget att se till att lagen om tillgänglighet till offentlig service får genomslag. Det innebär utbildning och information, men även att utöva tillsyn i form av att granska och övervaka att offentliga aktörers webbplatser följer lagkraven.

Om rapporten

PTS har utfört uppdraget i nära samarbete med Digg som bidragit med engagemang, kompetens och resurser. Helt avgörande för uppdraget har också varit de många kontakter med nästan 100 aktörer av olika slag som bidragit med kunskap och perspektiv från olika sektorer. Rapporten ger en bred bild av omställningen och identifierade åtgärdsområden. I det vidare arbetet behöver föreslagna åtgärder utformas närmare i samverkan av berörda aktörer.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: