WCAG har uppdaterats – vad innebär det för dig som offentlig aktör?

I början av oktober uppdaterades Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) från version 2.1 till 2.2. Här förklarar vi på Digg vad det innebär för dig som offentlig aktör.

The World Wide Web Consortium (W3C) har uppdaterat de tekniska riktlinjerna för webbtillgänglighet, WCAG, från version 2.1 till 2.2.

Vad innebär uppdateringen för dig som offentlig aktör?

– Idag innebär det här ingenting, säger Ilias Bennani, tillgänglighetsspecialist på Digg. Vi på Digg utgår ifrån EN-standarden, och den version av standarden som gäller nu (3.2.1) bygger på WCAG 2.1.

Digg förändrar inte hur vi genomför tillsyn

Det är först när EU-kommissionen beslutar om en ny version av EN-standarden, som bygger på WCAG 2.2, som Digg kommer att ändra hur vi bedriver vår tillsyn.

– Enligt den information vi har idag så planeras nästa version av EN-standarden att släppas under september 2025. Något datum är ännu inte fastställt, så i praktiken vet vi inte exakt när det kommer att ske, fortsätter Ilias Bennani.

De aktörer som vill kan naturligtvis börja följa WCAG 2.2 redan idag, men tills vidare är det alltså fortfarande WCAG 2.1 som ligger till grund för Diggs tillsynsarbete.

– Vi kommer att uppdatera våra föreskrifter och innehållet på våra webbplatser när den nya versionen av EN-standarden är beslutad, men till dess – fortsätt jobba som ni har gjort hittills, avslutar Ilias Bennani.

Vad är nytt i WCAG 2.2?

Nio nya kriterier i WCAG 2.2

Totalt har nio nya kriterier lagts till. Vi har beskrivit de nya kriterierna på svenska nedan, men det är alltid originaltexterna på engelska som vi utgår ifrån i vårt tillsynsarbete.

 • 2.4.11 (AA): När ett element på sidan får fokus så ska detta element inte i sin helhet vara dolt av andra element på sidan.
 • 2.4.12 (AAA): När ett element på sidan får fokus så ska detta element inte delvis vara dolt av andra element på sidan.
 • 2.4.13 (AAA): Tangentbordsfokus ska vara tydligt.
 • 2.5.7 (AA): Funktioner där användaren flyttar ett objekt med musen eller fingret på en touchskärm måste kunna genomföras på ett annat sätt, antingen med musen eller med ett finger men utan att användaren behöver dra med fingret.
 • 2.5.8 (AA): Minsta klickytan för ett interaktivt objekt ska vara 24 x 24 pixlar.
 • 3.2.6 (A): Om webbplatsen innehåller hjälpfunktioner (till exempel kontaktinformation eller en chatt) så ska dessa funktioner finnas på samma ställe på alla sidor på webbplatsen.
 • 3.3.7 (A): Har du angivit information en gång i en process så ska du inte få samma fråga igen. Till exempel ska du inte behöva ange ditt namn mer än en gång i samma process.
 • 3.3.8 (AA): Används en autentiseringsfunktion (till exempel inloggning) så ska denna funktion gå att använda utan att ställa krav på någon kognitiv funktion, till exempel att man måste komma ihåg ett lösenord.
 • 3.3.9 (AAA) Samma som 3.3.8, men med färre undantag.

Av kriterierna är sex stycken på A- och AA-nivå och de kommer alltså att ingå i den nya EN-standarden, när standarden uppdateras. Det innebär att när EN-standarden uppdateras kommer DOS-lagen också att omfatta dessa sex kriterier. Tre kriterier är på AAA-nivå, men DOS-lagen omfattar inte kriterier på AAA-nivå.

Kriteriet 4.1.1 är borttaget från WCAG 2.2

Ett kriterium har tagits bort. Det borttagna kriteriet är 4.1.1 (9.4.1.1 i nuvarande EN-standarden) som kräver att man gör en kodvalidering.

– Kriteriet om kodvalidering har man tagit bort därför att det inte är relevant längre, säger Ilias Bennani. Dynamisk kod är svår att validera, och alla webbsidor idag är mer eller mindre dynamiska. Det finns andra sätt att granska kod, och vilken metod du använder beror på vilken sorts kod du arbetar med.

– Redan i september 2023 ändrade W3C dessutom den befintliga versionen av WCAG 2.1 till att punkten 4.1.1 alltid ska betraktas som godkänd utan att någon kodvalidering behöver genomföras. Denna förändring har automatiskt slagit igenom i DOS-lagen och vi på Digg granskar därför inte längre kodvaliering.

Resten av kriterierna från WCAG 2.1 oförändrade

– Alla kriterier som är kvar sedan version 2.0 och 2.1 är helt och hållet oförändrade, berättar Ilias Bennani.


Om DOS-lagen, WCAG och EN-standarden

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bland annat bygger på delar av WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven. Lagen kräver också att aktören ska ta emot synpunkter om digital tillgänglighet på den aktuella webbplatsen eller applikationen.

Nej, det kommer inte att innebära några problem för er. De kriterier som tillkommer i version 2.2 säger inte emot något kriterium som är kvar sedan version 2.1, så det kommer inte att uppstå några problem vid en eventuell granskning.

DOS-lagen har inte ändrats, inte heller har någon annan rättsakt (till exempel förordning, föreskrifter eller standarden EN 301 549) ändrats. Diggs föreskrifter, som bland annat reglerar hur tillsynen av DOS-lagen ska genomföras, pekar på standarden EN 301 549 som i sin tur pekar på vissa delar av WCAG 2.1 När en punkt i WCAG uppdateras, och den punkten tas upp i EN-standarden, får det därför automatiskt genomslag på hur Digg ska genomföra sitt tillsynsuppdrag.

Rent juridiskt ska förvaltningsrätten alltid fatta beslut utifrån den lag som gällde när handlingen begicks. Eventuella förelägganden som utfärdades före den 21 september 2023 och som innehåller krav på kodvalidering gäller fortfarande. Digg har dock inga öppna ärenden där den typen av förelägganden har utfärdats, så denna situation borde inte uppstå.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: