Utvecklingen av Sveriges digitala förvaltning går långsammare än i andra länder

Endast två av fem internationella index har uppdaterats sedan vår senaste internationella analys, men resultaten visar ändå att Sveriges digitala förvaltning går framåt – sakta men säkert.

Diggs övergripande slutsats är samma i år som den var förra året: Sveriges digitala förvaltning är bra men flera andra länder är bättre. Jämfört med läget vid föregående sammanställning har vi gått från en andraplats till en tredjeplacering i DESI (Digital Economy and Society Index) och behållit vår 14:e plats i eGovernment benchmark. Det är även enbart de mätningarna som publicerats sedan sist, vilket innebär att vi ännu inte har en samlad bild av Sveriges prestation.

Jämfört med de toppresterande länderna ser vi att för Sveriges del så skiljer sig resultaten oftare mellan olika tjänster inom förvaltningen. Vi presterar ojämnare. Utvecklingen går också långsammare i Sverige än i flera andra jämförbara länder. Samtidigt kan vi se att Sverige har förbättrat sig inom området öppna data. En delförklaring till vårt avancemang i DESI är att Sverige har gjort framsteg när det gäller öppna data, från tidigare bottenplacering till att nu ligga 6 procentenheter över EU-genomsnittet.

I grunden har dock Sverige goda förutsättningar, inte minst när det gäller bredbandstäckning och uppkoppling, ett stort humankapital och högt internetanvändande i befolkningen. Mycket arbete pågår också för att utveckla Sveriges digitala förvaltning. Det är därför viktigt att påpeka att mätningarna som redovisas i denna rapport ofta bygger på data insamlat under 2020. Det arbete som skett sedan dess kan således inte ge utslag i mätningarna.

Internationella index

Denna rapport är en sammanställning av fem av de mest erkända internationella jämförelserna av den digitala förvaltningen i olika länder:

  • EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Digital Economy and Society Index, DESI)
  • EU-kommissionens eFörvaltningsjämförelse (eGovernment Benchmark)
  • FN:s e-förvaltningsundersökning (UN E-government Survey)
  • FN:s OECD:s OURdata Index
  • FN:s index för digital förvaltning (Digital Government Index).

Dessa undersökningar speglar olika perspektiv på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Mätningarna genomförs inte alltid med en konstant frekvens på årlig basis, vilket innebär att inför publicering av denna rapport har ett antal av de undersökningar som vi valt att följa inte hunnit publicera nya resultat från förra årets rapport.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: