Till innehållet

Digital infrastruktur för informationsutbyte

DIGG leder arbetet med att etablera en hållbar digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Här kan du läsa mer om infrastrukturens utveckling för att främja nya förvaltningsgemensamma tjänster och lösningar för framtiden.

Stora behov av transformation

Om Sverige ska kunna möta kommande samhällsutmaningar, bibehålla välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar, tillsammans. Digitalisering är det viktigaste verktyget för att skapa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning för framtiden.

Skapar nyttor brett i samhället

Ökad tillgång till data och ett ökat informationsflöde mellan aktörer bäddar för stora effekthemtagningar i form av bland annat tidsvinster, minskad administrativ börda och lägre kostnader inom det offentliga. Infrastrukturen möjliggör även att nya datadrivna tekniker, så som AI, kan användas för att öka innovationsförmågan och ge bättre service.

En fullt utvecklad digital infrastruktur ska underlätta för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter både nationellt och inom EU, där en uppgift till exempel bara ska behöva lämnas en gång.

Påbörjad etablering

Inom ramen för två regeringsuppdrag har DIGG, tillsammans med ett stort antal andra myndigheter, påbörjat etableringen av de beståndsdelar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Exempelvis ett ramverk för grunddata, API-hantering och den digitala tjänsten Mina ombud. Under 2021 och framåt intensifieras arbetet med att bygga upp en hållbar infrastruktur som ska vara enkel, säker och effektiv att använda.

Beskrivning av infrastrukturen

Infrastrukturen består i sin enklaste form av ett antal så kallade byggblock som tillsammans är en bred flora av standarder, modeller, ramverk, strukturer och tjänster. Infrastrukturen omfattar även nationella grunddata och en struktur för styrning. Du hittar mer information om dessa ingående delar via länkarna längst upp på denna sida.

Deltagande myndigheter

De myndigheter som har uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur och ett nationellt ramverk för grunddata är Bolagsverket, DIGG, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket.

Samverkansaktörer

För att få ett nationellt helhetsperspektiv och ett gemensamt grepp om frågorna deltar även ett stort antal andra aktörer i utvecklingen. Bland andra Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Säkerhetspolisen, Statistikmyndigheten SCB, Trafikverket samt ett flertal sektors- och domänspecifika initiativ.

Dokument och länkar