Testfall deltagarorganisation för federationsgodkännande SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.4.5.3
Version: 1.5

Denna sida innehåller testfall och instruktioner för hur dessa ska genomföras inför federationsgodkännande för deltagarorganisationer inom SDK.

Detta dokument specificerar de testfall som en deltagarorganisation inom SDK ska genomföra inför anslutning till SDK produktionsmiljö. Specifikationerna gäller som krav för anslutning till och agerande i SDK produktionsmiljö.

Testfall i detta dokument förutsätter att en deltagarorganisation följer de regler och specifikationer som krävs för ett federationsgodkännande. Följande tester utförs i SDK QA-miljö.

Testdata

Deltagarorganisationen i SDK adressbok

SDK federationsägare ansvarar för att lägga upp deltagarorganisationen i SDK adressbok tillsammans med behörighet för deltagarorganisationen att redigera sin organisations uppgifter.

Följande ska konfigureras upp i SDK adressbok för att genomföra anslutningstester. Det finns även frivilliga fält där deltagarorganisationen styr hur dessa fylls i för att kunna genomföra verksamhetslika tester.

 

Följande ska konfigureras upp i SDK adressbok för att genomföra anslutningstester.

Identifierare
Unik organisationsidentifierare för deltagarorganisationen.
T.ex. "0203:testkommun.se".

Namn
Organisationens formella namn.
T.ex. "Test kommun".

Beskrivning
Hjälpande beskrivning av organisationen, kan ändras av deltagarorganisationen.
T.ex. "Test kommun är en...".

Geografiska sökkoder
Kan ändras av deltagarorganisationen.
T.ex “Värmlands län” och “Karlstad”.

Funktionsadresser
T.ex. "barnoungdom.0203:testkommun.se"

Funktionsnamn
T.ex. "Barn- och ungdomsmottagningen Test kommun"

Funktionsbeskrivning
T.ex. "Barn- och ungdomsmottagningen handhar..."

Federationsägaren i SDK adressbok

Federationsägaren ansvarar för fiktiva deltagarorganisationer i SDK-QA som anslutande deltagarorganisationer kan genomföra tester emot. Dessa fiktiva deltagarorganisationer är en del av konfigurationen i SDK QA-miljön.

Federationsägaren i SDK QA-miljö

En organisation som är upplagd i SDK adressbok och som huvudsakligen används under testerna

 

Organisationsidentifierare
0203:sdk-testclient.sdk-qa.digg.se

Organisationsbeskrivning
Testklienten utgör ett stöd för deltagarorganisationers anslutningstester. Anslutningstesterna behöver genomföras för att kunna ansöka om godkännande för SDK.

Alternativt namn
SDK testklient

 

Funktionsnamn: <organisationsnamn> i SDK testklient

Funktionsbeskrivning: Funktionsadress för att adressera till <organisationsnamn> i SDK testklient

Funktionsadress: sdk-testclient.<organisationsidentifierare>

Varje deltagarorganisation tilldelas en funktionsbrevlåda i SDK testklient (under federationsägares organisation) som ger deltagarorganisationen möjlighet att skicka meddelanden till SDK testklient, samt att skicka meddelanden från sin funktionsbrevlåda i SDK testklient.

 

Funktionsnamn: Federationsägare i SDK QA-miljö

Funktionsbeskrivning: Funktionsadress i SDK QA-miljö

Funktionsadress: sdk-testclient.0203:sdk-testclient.sdk-qa.digg.se

Verifieringstester

Verifieringstester genomförs av deltagarorganisationen för att verifiera dess anslutning till SDK QA-miljön. Testfallen verifierar endast grundläggande funktionalitet.

SDK testklients transportlager (AP)

Verifierar alltid förseglingen, kontrollerar dokumenttyp och skickar avslutningsvis en transportkvittens på inkommande meddelanden med följsamhet till regelverk specificerade i eDelivery miljöspecifikation.

SDK testklients meddelandetjänst (MT)

 • Kontrollerar duplikat
 • Verifierar mottagna XHE-meddelandens signatur
 • Schema- och schematron-validerar alltid mottagna XHE-meddelanden
 • Schema- och schematron-validerar alltid mottagna SDK-meddelanden och meddelandekvittenser
 • Meddelanden och meddelandekvittenser som helt bryter mot grundläggande xml struktur loggas internt i SDK testklient
 • SDK testklient returnerar meddelandekvittens på mottaget meddelande som bryter mot schema eller schematron, med beskrivning på det först påträffade regelbrottet
 • SDK testklient vidarebefordrar (om möjligt) felaktiga meddelanden vidare till organisationens funktionsbrevlåda där användare kan ta del av samtliga regelbrott i meddelandet

SDK testklients meddelandeklient (MK) ger användaren möjlighet att

 • Ta del av meddelanden/meddelandekvittenser för sin organisations funktionsbrevlåda
 • Felsöka baserat på de stateförändringar och eventuella fel som presenteras i SDK testklient
 • Deltagarorganisationen ska i första hand kontakta sin AP-operatör som i sin tur kontaktar Digg om det finns behov för vidare felsökning som rör transportlagret (accesspunkten)

Deltagarorganisationen kan kontakta sin leverantör för meddelandesystem eller federationsägaren om det finns behov för vidare felsökning som rör meddelande- eller verksamhetslager (anslutande system), t.ex. om meddelanden eller meddelandekvittenser som förväntas komma fram till SDK testklient inte visas i användargränssnittet för SDK testklient.

Förutsättningar

 • Deltagarorganisationens AP-operatör är ansluten till federationens miljö SDK-QA.
 • Deltagarorganisationens AP-operatörs accesspunkt är följsam till plattformens specifikationer:
  • eDelivery - Kuverteringsprofil XHE
 • Deltagarorganisationen är, av AP-operatör, konfigurerad som deltagare i SMP i SDK QA-miljö.
 • Deltagarorganisationens har skickat in SDK anslutningsblankett till federationsägaren för anslutning till SDK QA-miljö.
 • Deltagarorganisationens har fått en användare med rollen som organisationsadministratör och med behörighet till den egna organisationen i SDK adressbok, vilket gör det möjligt för deltagarorganisationen att själva redigera organisationsuppgifter och registrera funktionsadresser under den egna organisationen.
 • Deltagarorganisationens har registrerat funktionsadresser för den egna organisationen i SDK adressbok.
 • Deltagarorganisationens har fått en användare till SDK testklient, vilket gör det möjligt att skicka och ta emot meddelanden och meddelandekvittenser.

Testfall för Deltagarorganisation

TF 2.0.1 - INTEGRATIONSTEST - Meddelandetjänsten tar del av meddelande från SDK testklient

Syfte
Kontrollera hur leverantörens meddelandetjänst hanterar ett inkommande meddelande och vidarebefordrar meddelandet till meddelandeklienten.

Teststeg

 1. Skicka ett meddelande från SDK testklient adresserat till en funktion i den egna organisationen.
 2. Mottagande deltagarorganisations meddelandetjänst validerar meddelandet och genererar automatiskt en meddelandekvittens.
 3. Meddelandeklienten tar del av meddelandet på ett korrekt sätt
 4. Kontrollera att innehållet stämmer överens med vad som angivits i SDK testklient
 5. Kontrollera att SDK testklient tagit emot en meddelandekvittens

Kommentar

Testfallet finns automatiserat i SDK testklient (skickar meddelande, kontrollerar meddelandekvittens).
Meddelandetjänsten ska validera utgående meddelandekvittenser.

TF 2.0.2 - INTEGRATIONSTEST - Meddelandetjänsten skickar meddelande till SDK testklient

Syfte
Kontrollera att meddelandeklienten kan skicka meddelande via organisationens meddelandetjänst till SDK testklient och att paketering av meddelandet genomförs på ett korrekt sätt.

Teststeg

 1. Meddelandeklienten skickar ett meddelande via meddelandetjänsten till SDK testklient
 2. SDK testklient tar emot meddelandet
 3. Kontrollera resultatet i SDK testklient
 4. Kontrollera att meddelandekvittensen når meddelandeklienten

TF 3.0.1 - INTEGRATIONSTEST - Meddelandeklienten tar del av meddelande från SDK testklient

Syfte
Kontrollera hur meddelandeklienten hanterar ett inkommande meddelande som är adresserat till en funktion i den egna organisationen.

Teststeg

 1. Skicka ett krypterat och signerat meddelande från SDK testklient adresserat till en funktion i den egna organisationen
 2. Användare av meddelandeklienten tar del av meddelandet på ett korrekt sätt
 3. Kontrollera att innehållet stämmer överens med vad som angivits i SDK testklient (angivna fält presenteras, samtliga bilagor är nåbara och att formateringen är korrekt)

TF 3.0.2 - INTEGRATIONSTEST - Meddelandetjänsten skickar meddelande till SDK testklient

Syfte
Kontrollera att användare av meddelandeklienten kan skicka meddelande via meddelandeklienten till SDK testklient och att en funktion kan adresseras genom att hämta uppgifter från SDK adressbok.

Teststeg

 1. Användare av meddelandeklienten skickar SDK meddelande via meddelandeklienten till SDK testklient och organisationens egna funktionsbrevlåda genom att adressera funktionen ‘federationsägare i SDK-QA’ (under organisationen 'federationsägare SDK-QA’) som hämtas från SDK adressbok
 2. SDK testklient tar emot meddelandet
 3. Kontrollera resultatet i SDK testklient

TF 2.1.2 - Meddelandetjänsten tar del av meddelande från SDK testklient (maximal)

Syfte
Kontrollera hur deltagarorganisationens meddelandetjänst hanterar ett inkommande meddelande där samtliga frivilliga element inkluderas enligt innehållsspecifikation för meddelande, se SDK Innehållsspecifikation – Meddelande.

Meddelandet innehåller flera bilagor och den totala storleken på meddelandet är strax under 30 MB.

Teststeg

 1. Från SDK testklient, skicka ett meddelande (maximal) adresserat till en funktion i den egna deltagarorganisationen
 2. Deltagarorganisationens meddelandetjänst genererar en meddelandekvittens automatiskt
 3. Meddelandeklienten tar del av meddelandet på ett korrekt sätt
 4. Kontrollera att innehållet stämmer överens med vad som angivits i SDK testklient
 5. Kontrollera att SDK testklient tagit emot en meddelandekvittens

TF 3.1.2 - Meddelandeklienten tar del av meddelande från SDK testklient (maximal)

Syfte
Kontrollera hur deltagarorganisationens meddelandeklient hanterar ett inkommande meddelande där samtliga frivilliga element inkluderas enligt innehållsspecifikation för meddelande, se SDK Innehållsspecifikation - Meddelande.

Meddelandet innehåller flera bilagor och den totala storleken på meddelandet är strax under 30 MB.

Teststeg

 1. Från SDK testklient, skicka ett meddelande (maximal) adresserat till en funktion i den egna deltagarorganisationen.
 2. Användare av meddelandeklienten tar del av meddelandet på ett korrekt sätt
 3. Kontrollera att innehållet stämmer överens med vad som angivits i SDK testklient

Kommentar

SDK testklient gör ingen skillnad på TF 2.1.2 och detta testfall. Skillnaden ligger i att deltagarorganisationen nu har ett verksamhetslager ovanpå meddelandetjänsten som också ska kunna hantera ett maximalt meddelandeinnehåll.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: