Till innehållet

Regeringsuppdrag

Här hittar du information om pågående och avslutade uppdrag som DIGG tilldelats av regeringen. Det är regeringsuppdrag som följer av myndighetens årliga regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag beslutade av regeringen.

Pågående regeringsuppdrag

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF

Informationssäkerhet

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång

Regional utvecklingspolitik och en sammanhållen landsbygdspolitik

Rättsliga hinder för digitaliseringen av välfärden ska minskas

Samlad analys av digitalisering

Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa

Uppdrag att ansvara för en nationell samordningsfunktion och medfinansiering för programmet för ett digitalt Europa

Uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data

Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens

Uppdrag att genomföra en förstudie om ett statligt, nationellt datautrymme för bilddiagnostik

Uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Uppdrag om införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU

Vägledning om tillgängliggörande av information och data

Avslutade regeringsuppdrag

Agenda 2030

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång – SDG

Samlad analys av digitalisering

Uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende digitalisering

Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen

Utveckling och förvaltning av dataportal.se

Analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen

Analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Ersättningsmodell digital post

Kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av Covid-19

Myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

Möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen

Nationellt ramverk för grunddata

Ny teknik vid automatisering inom offentlig förvaltning

Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen

Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden

Utveckla digitaliseringen av verksamhetsstöd för den gemensamma jordbrukspolitiken

Utvecklad styrning av digitala investeringar i offentlig förvaltning

Öppna data, datadriven innovation och AI

Bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogram 2019–2022