Digg och Vision e-hälsa 2023

Vision e-hälsa ligger i linje med Diggs egna vision om ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov.

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Varför är e-hälsa viktigt för Digg?

Diggs uppdrag är att samordna och stödja gemensam digitalisering i syfte att göra offentlig sektor mer effektiv och ändamålsenlig.

Digg har idag en tydligare prioritering för välfärdens utveckling, med bl.a. hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst i fokus. Syftet är att stärka välfärdens digitalisering och förmåga att tillhandahålla framtidens välfärd.

Resultat från Diggs arbete hittills visar potential som kan frigöras inom välfärden genom ökad användning av digital infrastruktur och gemensamma lösningar för utbyte av information. Det är nära relaterat till arbetet som Digg gör tillsammans med andra myndigheter för att etablera infrastruktur till nytta för medborgare, verksamhet och samhälle.

För att främja gränsöverskridande och gemensamma insatser som motverkar utveckling av redundanta, sektorsvisa lösningar.
För att öka digitaliseringstakten i samhället behöver hela offentliga sektorn arbeta tillsammans, ett sektorsövergripande perspektiv på digitalisering.

Vad kan Digg bidra med?

På Digg pågår arbete som främjar e-hälsoområdets förutsättningar till ökad digitalisering. Följande är efterfrågat och tillgängliggjort genom bl.a. Diggs medverkan i samverkans-organisationen för Vision e-hälsa:

 • Etablering av Ena med byggblock och grunddatadomäner
 • Digital identitet för personer och medarbetare
 • Digital inkludering och tillgänglighet
 • Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från offentlig sektor
 • Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden
 • Rättsligt stöd
 • Uppdrag att tillhandahålla SDK
 • DIGITAL, Programmet för ett digitalt Europa
 • Insatser vi gör inom AI.

Vad förväntar vi oss av att närvara vid Vitalis 2023?

Under vår närvaro vid Vitalis 2023 förväntar vi oss:

 • Att kunna fånga och förstå behov som finns inom sektorn
 • Ha kunskap om pågående och planerade initiativ för att kunna återföra och koppla olika insatser till varandra och den egna verksamheten
 • Att staten och huvudmännen gemensamt bidrar till önskad utveckling och använder det som tas fram, d.v.s. en tydligare koordinering och mer samordnad digitalisering
 • Att täta ev. glapp som identifieras genom att föreslå och initiera lösningar som stödjer det vi vill uppnå med digitalisering.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: