Releasenotes för leverantörer av meddelandesystem

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.6

Release publicerad 2024-06-28

Justeringar och förbättringar:

Dokument

Beskrivning

Anslutningsresa för leverantörer av meddelandesystem

En bild tillagd för att visa de nödvändiga steg för anslutning till OPEN-TEST.

 

Steg 4 och 5 i anslutningsprocessen till OPEN-TEST förtydligat med beskrivning kring vad krävs för inlämnande för att bevisa att programvaran har genomgått tekniska tester med godkänt resultat.

Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST

Dokument uppdaterat för att tydliggöra vilka specifikationer som tillämpas för accesspunkter (specifikationer inom Plattform för eDelivery)

Miljöspecifikation för SDK QA-miljö

Dokument uppdaterat för att tydliggöra vilka specifikationer som tillämpas för accesspunkter (specifikationer inom Plattform för eDelivery)

Miljöspecifikation för SDK produktionsmiljö

Dokument uppdaterat för att tydliggöra vilka specifikationer som tillämpas för accesspunkter (specifikationer inom Plattform för eDelivery)

Anslutningsinformation certifikat

Dokument uppdaterat med information och länk till certifikatkedjor på GitHub.

Mindre justeringar av text för att öka läsbarhet.

 

Release publicerad 2024-05-02

Styrande dokument

Justeringar och förbättringar:

Dokument

Beskrivning

Specifikation. validering, felhantering och kvittens:

Tabell ersatt med löpande text för att underlätta för läsaren.

SDK_SAD

Förtydligande: Förkortningen SAD förtydligas.

Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST

Förtydligande: Information som finns beskriven på andra sidor borttagen (Tillgänglighet, Certifikatsinformation)

Miljöspecifikation för QA-miljö:

Förtydligande: Information som finns beskriven på andra sidor borttagen (Tillgänglighet, Certifikatsinformation)

Miljöspecifikation för produktionsmiljö

Förtydligande: Information som finns beskriven på andra sidor borttagen (Tillgänglighet, Certifikatsinformation)

Försäkran om överensstämmelse:

Korrigerat felaktig referens till IT-säkerhetsbilaga

Bilaga Innehållsspecifikation meddelande: Förtydliganden

 

Förtydligande av dokumentation:

  • refToMessageId
  • Meddelandes storlek

Stödjande dokument

Justeringar och förbättringar:

Dokument

Beskrivning

Anslutningsresa för leverantörer av meddelandesystem:

Textjustering i rubrik

Instruktioner för anslutning till OPEN-TEST

 

Förtydligande: när försäkran om överensstämmelse skickas till leverantör.

Release publicerad 2024-04-01

Ramverk för leverantörer av meddelandesystem

Ersätter tidigare regelverk för anslutning till Säker digital kommunikation – informationssäkerhet, v.1.4 samt övrig dokumentation riktat åt leverantörer av meddelandeklient och meddelandetjänst som tidigare publicerats av Inera AB.

Releasenotes för Diggs ramverk för leverantörer av meddelandesystem, v. 1.0.

Dokument

Kap.

Beskrivning

Regelverk för meddelandesystem

 

Nytt dokument som förtydligar vilka krav gäller för meddelandesystem (meddelandeklient och meddelandetjänst). Sammanställning av de specifikationer och stödjande dokumentation som leverantörer av meddelandesystem behöver ta del av för att anpassa sina meddelandesystem till SDK.

Regelverk för meddelandesystem

2

Alla leverantörer av meddelandesystem ska ansluta sig till miljön OPEN-TEST. Leverantören ska ha genomfört godkända tester i OPEN-TEST innan leverantören får stödja deltagarorganisationer i SDK QA- och produktionsmiljö.

Hos Inera var det valfritt att få programvaror godkända i ÖTM och SDK QA (testbädd).

Regelverk för meddelandesystem

3

Försäkran om överensstämmelse ersätter Ineras tidigare självdeklaration för tjänsteleverantörer.

Regelverk för meddelandesystem

10

Följsamhet till regelverken för SDK.

Strukturändring där det nu finns två regelverk istället för ett som hos Inera.

SDK för dig som leverantör av meddelandesystem

 

Nytt dokument. Introducerande text och sammanfattad information, lästips och principer för leverantörer av meddelandesystem (meddelandeklient och meddelandetjänst) som planerar att stödja SDK.

SAD-SDK

3

 

 

6

 

7

Ersätter Ineras SAD-SDK v. 1.1-RC2

Utökat med D gränssnitt ”API MT/MK”
Anpassning av text och begrepp

Ej relevanta principer har tagits bort

Utökat med beskrivning av gränsyta D (SDK API)
Avsnitt 6.2.1

Avsnitt 7.1 utgår

Säkerhetsklassning borttagen, information finns i regelverk

Riskminimering borttagen
Avsnitt 7.3.5

Uppdatering med text om behörighetstilldelning

Miljöspecifikation för OPEN-TEST

 

Nytt dokument för anslutning till miljön OPEN-TEST. Dokumentet innehåller konfigurationer och länkar för att ansluta till miljön.

Miljöspecifikation för SDK QA-miljö

 

Nytt dokument för anslutning till miljön SDK QA-miljö. Dokumentet innehåller konfigurationer och länkar för att ansluta till miljön.

Miljöspecifikation för produktionsmiljö

 

Nytt dokument för anslutning till miljön SDK produktionsmiljö. Dokumentet innehåller konfigurationer och länkar för att ansluta till miljön.

Testfall för meddelandesystem

 

Ersätter Ineras dokument ”Testinstruktioner – Öppen testmiljö”, v.1.6.

Övergripande förändringar:

  • Uppdaterade funktionsadresser och identifierare för Federationsägare samt för testklientsorganisationer.
  • Korrigerade referenser och hänvisningar för att spegla Diggs organisation och dokumentation.

Anslutningsresa för meddelandesystem

 

Ersätter Ineras ”SDK anslutningsprocess för tjänsteleverantörer”, v.1.3.

Övergripande förändringar:

  • Anslutning sker till miljön OPEN-TEST.
  • Leverantör av meddelandesystem godkänner användarvillkor vid anslutning till OPEN-TEST.
  • Leverantör utför tester enligt testfall för meddelandesystem.
  • Leverantör skickar försäkran till Digg om överensstämmelse efter utförda tester.
  • Digg granskar och återkopplar beslut till leverantör.

Anslutningsinformation - certifikat

 

Ersätter Ineras dokument ”Anslutningsinformation – certifikat”.

Förtydligat och sammanställt vilka certifikat som behövs för respektive miljö.

Anmälan om anslutning till OPEN-TEST

 

Ny blankett som leverantör av meddelandesystem fyller i vid anslutning till miljön OPEN-TEST.

Vid anslutning till OPEN-TEST godkänner leverantören Diggs användarvillkor till OPEN-TEST.

Försäkran om överensstämmelse

 

Ersätter Ineras ”SDK Självdeklaration för tjänsteleverantörs MT och MK”, v.1.5.

 

Instruktioner för anslutning

 

Vägledning som beskriver hur leverantören fyller i ”Anmälan om anslutning till OPEN-TEST” samt ”Försäkran om överensstämmelse”.

SDK federationens anpassningar mot plattform för eDelivery

 

Nytt dokument som beskriver förhållandet mellan SDK- tillämpningen och plattform för eDelivery.

SDK specifikation av validering, felhantering och kvittens

 

Ersätter Ineras ”Specifikation av validering, felhatering och kvittens”, v.1.2.1.

Mindre editoriella förändringar. Inga regeländringar.

SDK Innehållsspecifikation - meddelande

 

Ersätter Ineras ”Innehållsspecifikation – meddelande”, v.3.2.1.

Mindre editoriella förändringar. Inga regeländringar.

Meddelandespecifikation - meddelandekvittens

 

Ingen ändring.

Schema och innehållsvalidering

 

Ersätter Ineras ”Schema och innehållsvalidering”, v.3.1. Ingen ändring.

SDK adressbok API-dokumentation

 

Nytt dokument genererad från Diggs SDK adressbok.

Rekommendation API MT/MK

 

Mindre textjustering samt byte av dokumentmall

Stöd/exempelfiler för anpassning av meddelandesystem

 

Ersätter Ineras stödmaterial ”stöd vid anpassning av anslutande system” som innehåller konfiguration Domibus accesspunkt, kodexempel för SMP-klient samt O2O kryptering, konfiguration av certifikat – accesspunkt, samt konfiguration av truststores.

Inga förändringar i innehåll.

Frågor och svar (Anpassning av anslutande system)

 

Ersätter Ineras FAQ – ”Frågor vid anpassning av anslutande system”

Frågor och svar har Diggifierats.

Frågor och svar (Frågor som rör anslutning till miljön OPEN-TEST)

 

Ersätter Ineras ”Teknisk FAQ – SDK Öppen testmiljö”

Frågor och svar har Diggifierats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: